سوء استفاده از سفید امضاء ، نحوه شکایت سوء استفاده از سفید امضا با وکیل نادری : کسی که کاغذ سفیدی را امضاء کرده و آن را به دیگری داده است. و از وی میخواهد که متن مشخصی را بر روی آن بنویسد. ولی گیرنده سفید امضاء بر خلاف دستور صاحب امضاء ، در ورقه‌ی مذکور ، متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء به وی نوشته است. و بدین ترتیب موجب ورود خسارت به صاحب امضاء میگردد.

یا اینکه کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی بر روی سفید امضاء و ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء، از سوی قانونگذار محترم تحت عنوان جرم سواستفاده از سفید امضا جرم‌انگاری شده است .

عنصرقانونی جرم سوءاستفاده از سفید امضاء :

وکیل کیفری : عنصر قانونی این جرم ماده 673 بخش تعزیرات مصوب سال 1375 قانون مجازات اسلامی است. که بدین شرح است هر کس از سفید امضائی که به او سپرده شده است. یا به هر طریق بدست آورده ، سوء استفاده نماید ، به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

سوء استفاده از سفید امضاء

عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفیدامضا

ویژگی خاصی در مرتکب این جرم شرط نیست. لذا هر کسی میتواند مرتکب این عمل مجرمانه باشد . رفتار مجرمانه در این جرم بصورت انجام یک فعل واقع میشود که عبارت است از نوشتن مطلب تعهدآور بر روی سفیدامضاء.

ورود خسارت بصورت بالفعل شرط تحقق جرم است. بعبارت دیگر ورود خسارت به صاحب امضاء باید مستقیما ناشی از نوشتن مطالب تعهدآور باشد. و نه ناشی از ننوشتن آنچه که گیرنده باید بر روی آن می‌نوشته است.

عنصر معنوی جرم سوءاستفاده از سفیدامضا

عمد در نوشتن مطلب تعهدآور بر روی سفیدامضاء و قصد ایراد خسارت به صاحب امضاء عنصر معنوی این جرم بر‌شمرده میشود. لذا اگر فرد این کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضاء انجام دهد. مثل اینکه چک سپرده شده به وی را به نام اداره برق نوشته تا از قطع برق محل کسب صاحب امضاء جلوگیری کند. عنصر روانی این جرم تحقق نمی‌پذیرد.

شروع به جرم سوء استفاده از سفید امضاء

با توجه به اینکه شروع به جرم در همه جرائم قابل مجازات نیست مگر در موارد پیش‌بینی شده در قانون . با عنایت به بند پ ماده 122 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 جرایم تعزیری درجه‌ی 5 در شمار جرائمی است که شروع به آنها جرم است فلذا در جرم سو استفاده از سفیدامضا حتی اگر فرد وارد عملیات اجرائی جرم شده باشد. ولی کار خود را به انتها نرسانده باشد ، مجرم شناخته خواهد شد .

درج سوءپیشینه کیفری برای مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء :

شخصی که مرتکب این جرم شود ، دارای سوءپیشینه‌ی کیفری خواهد شد. بعبارت دیگر با توجه به ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که محکومیت قطعی به حبس درجه‌ی 5 در جرایم عمدی ، محکوم‌علیه را 2 سال از حقوق اجتماعی محروم میکند. فلذا شخص مرتکب جرم  ، مشمول مجازات تبعی خواهد شد.

تاثیر توبه بر مجازات مرتکب جرم سوء استفاده از سفید امضاء چگونه است؟

اثر توبه در این جرم با توجه به ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، امکان اعمال مقررات راجع به تخفیف مجازات را فراهم خواهد کرد.

آیا اگر مدت زیادی از وقوع جرم سوء استفاده از سفیدامضاء گذشته باشد ، باز امکان پیگیری قضایی وجود دارد ؟

این جرم از جمله جرایم غیرقابل‌گذشت میباشد بنابراین مرور زمان شکایت در خصوص جرم سوء استفاده از سفید امضاء راه ندارد.

اگر شخصی 3 فقره سفید امضاء را سوء استفاده کرده باشد ، مجازات او به چه شکل است ؟

اگر شخص 3 بار سوء استفاده از سفید امضاء کرده باشد بدون اینکه درباره‌ی آنها رسیدگی شده و حکمی صادر شده باشد ، به اشد مجازات محکوم خواهد شد.