مجازات سوء استفاده از عنوان وکیل در قانون : امروزه بسیاری از افراد در سطح جامعه وجود دارند. که علیرغم اینکه پروانه وکالت ندارند ، اقدام به مشاوره حقوقی و اخذ پرونده‌های حقوقی بعنوان وکیل میکنند . جایی بسی تاسف و نگرانی است که افرادی که سالهاست در پی اخذ پروانه وکالت سعی و تلاش کرده‌اند ، عده‌ای بدون جواز ، اقدام به امور وکالتی میکنند. جعل عنوان وکیل و سوءاستفاده از عنوان وکیل به دلیل مزایایی که شغل وکالت دارد. امری شایع و عادی در سطح جامعه میباشد که گویا هیچ قبحی برای افراد وجود ندارد.

وکالت اتفاقی

در موارد معدودی قانونگذار محترم اجازه داده است که افرادی که علیرغم اینکه وکیل نمیباشند اما بتوانند برخی امور وکالتی را انجام دهند . بدین شرح که اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکالت نمیباشد. اگر بخواهند برای اقوام سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنمایند. ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت اتفاقی داده شود.

بنابراین شخصی که لیسانس حقوق دارد و برای پدر او مشکل حقوقی پیش‌آمده باشد.  میتواند از طرف پدر ، وکالت بگیرد و در محاکم حقوقی یا کیفری بعنوان وکیل حضور داشته باشد.

مجازات سوء استفاده از عنوان وکیل

انواع مجازات سوء استفاده از عنوان وکیل

در مجازات سوء استفاده از عنوان وکیل باید بیان داشت هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد. از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل مشاور حقوقی اختیار کند یا اینکه به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید. متخلف تا شش ماه زندان محکوم خواهد شد.

با این اوصاف در سطح جامعه ناظر بسیاری از مجرمینی هستیم که بدلیل عدم کارآمدی سازمانهای نظارتی ، در جامعه جولان میدهند و باعث بدنامی دیگر وکلا میشوند.

سوءاستفاده شخص وکیل از وکالت

شخص وکیل به مناسبت شغلی که به آن اشتغال دارد ، به اسرار نهان موکل خود آگاهی پیدا میکند و تکلیف است که وکیل رازدار موکل خود باشد . اما قانونگذار محترم پا را از توصیه‌های اخلاقی فراتر گذاشته است. و برای شخص وکیل متخلف ، مجازات تعیین کرده است.

بنابراین وکیلی که محرم اسرار موکل خود نباشد و در غیر از موارد قانونی ، اسرار مردم را افشاء کند ، تا یک سال حبس برای او در نظر گرفته شده‌است.

توصیه برای پیشگیری از کلاهبرداری

اگر شخصی قصد داشته باشد که در پرونده حقوقی یا کیفری ، وکیلی اخذ کند، اولین اقدامی که باید انجام دهد ، استعلام میباشد. این عمل بسیار راحت میباشد و کافی است که نام وکیل را در سامانه ثنا درج کند و از طریق این سامانه متوجه میشود که آیا فرد پروانه وکالت دارد یا خیر .

همچنین یکی از تکالیفی که وکیل برعهده دارد ، در معرض دید قراردادن پروانه وکالت خود میباشد تا مراجعین به وی ، از دارا بودن پروانه وکالت اطمینان حاصل کنند. وانگهی موکل به دلیل اینکه با وکیل قراردادمالی میبندد، حق دارد مدارک هویتی وکیل را درخواست کند و هیچ اشکالی ندارد.

اگر پروانه اشتغال وکالت وکیلی برای شهر زاهدان باشد اما بصورت دایمی در شهر تهران به شغل وکالت مشغول باشد ، آیا مرتکب سوءاستفاده از وکالت شده است؟

بله یکی از مصداقهای سوءاستفاده از شغل وکالت ، تخلفاتی که شخص وکیل انجام میدهد.به همین منظور فرد وکیل دچار تخلف شده است و باید در همان شهری که پروانه اشتغال دارد ، وکالت کند.

سنگین‌ترین نوع مجازات انتظامی که برای وکیل در نظر گرفته شده است ، چیست؟

سنگین‌ترین نوع مجازات انتظامی برای وکیل ابطال پروانه وکالت که مجازات انتظامی درجه‌ی 6 میباشد ، است .