مشاوره حقوقی مالیات بر ارث

توضیح اینکه مطالب این مقاله صرفا درمورد مشاوره حقوقی مالیات بر ارث متوفیانی که تاریخ فوت آنها 1395/1/1 وبعد ازآن می باشد ونسبت به متوفیان قبل از این تاریخ براساس قوانین سال 1394 محاسبه میگردد.

آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر ارث  

  مالیات برارث شامل اموال و دارایی‌هایی که در نتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد مشمول مالیات بر ارث خواهد بود وراث برای استفاده از ماترک متوفی و نیز انجام هرگونه نقل و انتقال یا ثبت اموال و حقوق مالی و برداشت از حساب های بانکی متوفی ملزم به دریافت گواهی واریز مالیات برارث  میباشند.

بر اساس اصلاحیه مصوبه 1394/4/31 قانون مالیات‌های مستقیم در مورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها 1395/1/1 و بعد از آن است به منظور کسر هزینه‌های کفن و دفن  و واجبات مالی و عبادی وراث یا  نماینده قانونی آنها موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای حاوی کلیه ماترک  متوفی و مطالبات و بدهی ها  به انضمام مدارک مربوطه را به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار تسلیم نمایند.

مالیات بر ارث

نکته : منظور از اداره امور مالیاتی صلاحیتدار اداره امور مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع شده است و اگر متوفی در ایران مقیم نباشد وراث برای انجام امور مالیات بر ارث به اداره کل امور مالیاتی شمیرانات مراجعه می نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده مالیات برارث :

 1. اصل و کپی شناسنامه متوفی وتمامی وراث ودرصورتی که تسلیم کننده اظهارنامه وکیل یانماینده قانونی وی باشد ارائه وکالت نامه و کپی کارت ملی وکیل الزامی است .
 2. گواهی فوت متوفی
 3. اصل گواهی انحصاروراثت متوفی مراجع صلاحیت دار
 4. اصل وکپی کلیه اوراقی که اثبات کننده حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و دارایی هاو حقوق متوفی میباشد

ارائه مدارکی دال بر هزینه های صورت گرفته توسط وراث مرحوم که شامل (هزینه بیمارستان درصورتی که مرحوم در بیمارستان فوت نموده باشدیا ارائه قباله ازدواج که جز دیون محقق  متوفی میباشدو یا ارائه مدارکی دال بر پرداخت دیون وواجبات مالی وعبادی که مورد تایید عظام باشد.)

نکته :درصورتی که متوفی دارای وصیت نامه محضری باشد ارائه آن به اداره دارایی الزامی است .

درمورد متوفیان قبل از تاریخ 1395/1/1  صدور گواهی حصر وراثت توسط مراجع قضایی منوط به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث به اداره امور مالیاتی و دریافت گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث توسط وراث می باشد.

در مورد متوفیان  تاریخ 1395/1/1 و بعد از آن برای صدور گواهی حصر وراثت نیازی به ارائه اظهارنامه مالیات بر ارث نبوده و مراجع قضایی بدون در نظر گرفتن تسلیم یا عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث می توانند اقدام به صدور گواهی حصر وراثت نمایند.

مشاوره حقوقی مالیات بر ارث

 نکته :  عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی وراث یا تسلیم اظهارنامه خارج از موعد مقرر(ظرف یک سال از تاریخ فوت )موجب تعلق جریمه مالیاتی نخواهد بود لیکن کسر هزینه‌های کفن و دفن واجبات و دیون محقق متوفی از ماترک مشمول مالیات مستلزم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث در موعد مقرر قانونی ظرف ظرف مدت یک سال از تاریخ فوت متوفی با رعایت سایر مقررات مربوطه می باشد.

طبقه بندی وراث:

براساس ماده 18ق.م.م وراث به سه طبقه تقسیم میشوند:

 1. وراث طبقه اول عبارتنداز:پدر، مادر،زن،شوهر،اولاد واولاد اولاد
 2. وراث طبقه دوم عبارتنداز:اجداد،برادر،خواهرواولاد آن ها
 3. وراث طبقه سوم عبارتنداز:عمو،عمه،دایی،خاله و اولاد آنها

اموال مشمول مالیات بر ارث نرخ های مالیاتی و نحوه اعمال آن:

 بر اساس ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اموال مشمول مالیات بر ارث و نرخ‌های مالیات بر ارث مربوط به متوفیان تا تاریخ 1395/1/1  بعد از آن به شرح بندهای زیل است:

 1.  موجودی حساب بانکی و اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به استثنایی سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها و سودهای متعلق به آنها و همچنین سود سهام و سهم‌الشرکه (3 درصد)
 2.  سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها (بورسی ) :0.75 درصد و نسبت به  سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها (غیربورسی ) 6درصد
 3. نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که در بندهای مذکور به آن تصریح نشده است از جمله سپرده‌های متوفی در بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی فاقد مجوز از بانک مرکزی( ۱۰ درصد)
 4. نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی دریایی و هوایی( ۲ درصد )بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور.
 5. نسبت به املاک با کاربری مسکونی 7.5درصد ارزش معاملاتی اعلامی ازسازمان امورمالیاتی کشورمورد محاسبه قرار میگیرد.
 6. نسبت به حقوق سرقفلی مغازه 3درصد ارزش روز ملاک محاسبه قرارمیگیرد.

 نکته 1:نرخ های مذکور دربندهای بالا برای وراث طبقه اول میباشد وبرای وراث طبقه دوم مالیات به نرخ دوبرابر و برای طبقه سوم به نرخ چهاربرابر نرخ های مذکور محاسبه میگردد.

نکته 2:درصورتی که متوفی و وراث تبعه خارجی باشند اموال ودارایی های متوفی که در ایران واقع شده است مشمول مالیات به نرخ وراث طبقه اول خواهد بود .

مشاوره حقوقی مالیات بر ارث

در جهت رسیدگی به موضوع نحوه محاسبه مالیات بر ارث در ابتدا باید نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث مورد بررسی قرار گیرد همانطور که میدانیم اداره دارایی در ابتدا بر اساس اظهارنامه اقدام به محاسبه مالیات می نماید و در صورت کشف اطلاعات ناصحیح اداره مالیات خود راساً نسبت به محاسبه درامد و برآورد میزان مالیات اقدام خواهد نمود .

اما این موضوع در خصوص مالیات بر ارث متفاوت است در مالیات بر ارث اداره دارایی صرفاً به اموالی که در اظهارنامه مالیاتی اشاره شده است رسیدگی و تعیین تکلیف مینماید و وظیفه ای در کشف اموال متوفی نخواهد داشت جهت انجام امورات قانونی مراحل انجام مالیات بر ارث میتوانید با وکیل مالیات بر ارث تماس حاصل فرمایید .

نحوه رسیدگی به اظهارنامه مالیات بر ارث :

برای وراثی که  اظهارنامه خود را در موعد قانونی ظرف یک سال از تاریخ فوت متوفی تسلیم نمایند ارزش اموال و دارایی‌ها به بهای روز زمان فوت متوفی مورد ارزیابی قرار گرفته و گواهی مربوطه به ترتیب زیر صادر می شود .

در صورتی که کل ارزش روز اموال و دارایی‌های متوفی در زمان فوت کمتر و یا مساوی دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن باشد اموال و دارایی‌های متوفی مشمول مالیات موضوع ماده ۱۷ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و گواهی موضوع بند ج ماده ۲۶ قانون مالیات مستنقیم مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت و تحویل اموال دارایی به مراجع ذیربط صادر و درنتیجه مشمول مالیات نخواهد شد .

برای دریافت فایل اظهار نامه مالیات بر ارث بعد از اصلاحات 1394 اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل اظهار نامه مالیات بر ارث قبل از اصلاحات 1394 اینجا کلیک کنید.

برای دریافت فایل گواهی پرداخت مالیات بر ارث قبل از اصلاحات 1394 اینجا کلیک کنید.

در مواردی که ارزش روز اموال و دارایی‌های متوفی در زمان فوت بیش از دیون و حقوق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه‌های کفن و دفن باشد جمع کل دیون واجبات و هزینه ها به ترتیب از ارزش روز اموال و دارایی‌های مشمول مالیات بر ارث موضوع بندهای ۱ الی ۵ ماده ۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم کسر و نسبت به آن بخش از اموال و دارایی ها که معادل ارزش دیون محقق متوفی واجبات مالی و عبادی و هزینه کفن و دفن می باشد .

گواهی مبنی بر بلامانع بودن ثبت یا انتقال یا پرداخت و تحویل اموال  ودارایی غیرمشمول متوفی (موضوع ماده 26 ق م.م) صادر و مازاد ماترک حسب مورد در زمان دریافت انتقال و یا ثبت به ماخذ مقرر در ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم ماشمول مالیات خواهد شد .

مالیات بر ارث

گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون مالیات‌های مستقیم ، توسط اداره امور مالیاتی صلاحیتدار برای هر یک از اموال و دارایی‌ها به تفکیک و به صورت موردی و ظرف یک هفته پس از پرداخت مالیات متعلقه صادر خواهد شد .

  اموال زیر مشمول مالیات بر ارث نمی باشند

 • وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت مطالبات مربوط به خسارت اخراج بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه‌های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذار و کارفرما از قبیل انواع بیمه های عمر زندگی خسارت فوت و دیه و مانند آنها و اموالی که برای سازمان‌ها و موسسه‌های مذکور در ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم مورد وقف یانذر یا حبس یا صلح واقع گردد به شرط تایید سازماتها و موسسات مذکور.
 • اثاث البیت محل سکونت متوفی واموالی  که جز ماترک متوفی باشد و طبق اموالی قانون یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم قرار گرفته باشد .
 • وراث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث نخواهد بود احراز شهادت برای استفاده از مقررات این ماده منوط به تایید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و بنیاد شهید انقلاب اسلامی حسب مورد می باشد.

مشاوره حقوقی مالیات بر ارث صرفا درمورد متوفیانی که تاریخ فوت آنها 1395/1/1 وبعد ازآن میباشد ونسبت به متوفیان قبل از این تاریخ براساس قوانین سال 1394 محاسبه میگردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *