پیگیری پرونده قتل : قتل به معنای سلب حیات از انسان زنده است . مرتکب را قاتل و کشته‌شده را مقتول می‌نامند.جرم قتل در باب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 تحت عنوان باب قصاص بررسی میشود. باید دید که برای اینکه شخص جانی به قصاص محکوم شود ، چه مراحلی باید طی شود ، توضیحات بیشتر در ادامه با وکیل متخصص قتل .

انواع قتل

بطورکلی دو نوع قتل وجود دارد : قتل عمدی و قتل غیرعمدی

الف)  قتل عمدی

در تعریف قتل عمدی آمده است که فرد با قصد سلب حیات از دیگری و با علم به موضوع ، اقدامی علیه نفس دیگری انجام دهد حتی اگر وسیله‌ای که استفاده میکند ، معمولا کشنده نباشد و به نتیجه خود دست یابد ، مرتکب جرم قتل عمدی محض شده است و اصولا به قصاص نفس محکوم خواهد شد.

ب) قتل غیر عمد

در تعریف قتل غیرعمدی نیز آمده است که فرد قصد کشتن انسان زنده را نداشته است اما ابزاری که استفاده کرده است ، طبیعتا موجب سلب حیات از دیگری می شود. اگر در دادگاه نتواند ثابت کند که آگاهی به نوعا کشنده بودن قتاله نداشته است ، قاتل عامد به حساب می‌آید در غیراینصورت قتل غیرعمدی محسوب میشود و به مجازات تعزیری محکوم میشود.

پیگیری پرونده قتل

پیگیری پرونده قتل

جنایت خطای محض

nv پیگیری پرونده قتل T یکی از شاخه‌های قتل غیرعمدی ، قتل خطای محض میباشد. این قتل زمانی واقع میشود که توسط افراد خواب ، بیهوش ، صغیر و مجنون ارتکاب یابد.در اینصورت مجازات این نوع جنایت صرفا دیه میباشد.

البته کسی به هیچ عنوان نه قصد قتل ، نه قصد انجام فعل کشنده را داشته باشد مانند اینکه شخصی به ناخودآگاه از بلندی بر روی شخص دیگری بیافتد و باعث از بین رفتن او شود ، مرتکب قتل خطای محض شده است .

اکراه در قتل

اکراه در هر جرمی از موانع مسوولیت کیفری به حساب می‌آید اما در مورد جرم قتل چنین قاعده‌ای حکم نمیکند و رافع مسوولیت کیفری نمیباشد.

به همین روال اکراه‌شونده قصاص میشود و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم میگردد.البته توجه شود که اگر فردی که اکراه‌شده است مجنون باشد یا طفل غیرممیز باشد ، شخص اکراه‌کننده محکوم به قصاص خواهد شد.

ادله اثبات قتل

جرم قتل با یک بار اقرار به اثبات میرسد و همچنین با شهادت دو مرد عادل قتل به اثبات میرسد.
همچنین در جرم قتل از دلیلی برای اثبات آن استفاده میشود که در هیچ جرم دیگری استفاده نمیشود.قسامه دلیل مختص اثبات قتل میباشد. برای اینکه بتوان از قسامه استفاده کرد ، وجود لوث لازم است.منظور از لوث، یقین80درصدی قاضی به ارتکاب جنایت از جانب متهم میباشد.

زمانی که لوث حاصل شد ، 50 مرد که بستگان مدعی هستند ، سوگند یاد میکنند که متهم قاتل است.

پدر قاتل

بدانید و آگاه باشید که اگر پدر ، پسر یا دختر خود را به قتل برساند ، هیچوقت اعدام نخواهد شد ( عدم قصاص پدر در قتل فرزند ) . همچنین قانونگذار پا را فراتر گذاشته است که پدربزرگ نیز نوه پسری خود را به قتل برساند ، اعدام نخواهد شد اما اگر نوه دختری خود را به قتل برساند ، قصاص خواهد شد.

اگر مسلمانی یک فرد مسیحی را به قتل برساند ، قصاص میشود؟

خیر قصاص نمیشود زیرا یکی از شرایط قصاص مساوی بودن دین میباشد اما اگر توجه شود که اگر غیرمسلمانی ، مسلمانی را بکشد ، قصاص خواهد شد

اگر فردی که شرایط قصاص را نداشته باشد ، مانند پدری که پسر خود را بکشد ، آیا به هیچ وجه قصاص نمیشود؟

مطابق ماده 612 باب پنجم تعزیرات ، فرد مذکور تا ده سال به حبس محکوم خواهد شد.

مجازاتی کسی که در قتل عمدی معاونت کند چیست ؟

مجازات شخص معاون قتل ، حبس تا 25 سال میباشد.