وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن: طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی کشور ایران حق طلاق با مرد است و شوهر می تواند باتوجه به شرایط و مقررات تمام حقوقی که زن دارد را بپردازد و او را طلاق دهدکه جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه میتوانید به مقالات وکیل طلاق به درخواست مرد و همچنین نکاتی درباره طلاق به درخواست زوج رجوع کنید. اما این حق به زن داده نشده است و زمانی طلاق به درخواست زن انجام می شود که با سند و مدرک در عسروحرج بودن خود را  توسط وکیل طلاق به درخواست زن به دادگاه ثابت کند.

چگونگی طرح دعوای طلاق به درخواست زن

اگر طلاق به درخواست زن باشد در ابتدا باید به همراه مدارکی مانند کارت ملی و شناسنامه و سند ازدواج به دفتر خدمات الکترونیک قضائی رجوع کند و دادخواست خود را در این سامانه ثبت کند. طبق ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ زن می تواند به دادگاهی که در محل زندگی خود و یا محل زندگی همسرش وجود دارد مراجعه کند که وکیل طلاق به درخواست زن میتواند اینکار را انجام دهد.

پس از اینکه دادخواست طلاق به درخواست زن در این سامانه ثبت شودشعبه ی دادگاه تعیین شده و زن و شوهر به داوری ارجاع داده می شوند که ویک طلاق به درخواست زن هم میتوانداین امر را پیگیری نماید. داوران وظیفه دارند که رابطه ی زن و مرد را بهبود بخشند و آن ها را به سازگاری راهنمایی کنند، اگر داوران نتوانستند موفق شوند گزارش خود را به دادگاه ارسال می کنند.
در پایان کار دادگاه با در نظر گرفتن اسناد و مدارک و گزارش داوران رای نهایی را صادر می کند و رأی دادگاه اگر به ضرر مرد یا زن باشد در مهلت ۲۰ روز می تواند برای تجدید نظر خواهی اقدام نماید. در این حالت تجدید نظر خواهی به دادگاه تجدید نظر استان فرستاده می شود، که شاید ممکن است رای دادگاه تایید و یا نقض شود.

وکیل طلاق به درخواست زن

مرحله دیگر مرحله فرجام خواهی است. اگر هر کدام از زوجین اعتراضی داشته باشند پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده می شود. اگر در این مرحله رأی دادگاه تأیید شود رأی قطعی بوده و به صورت قطعی اجرا خواهد شد اما اگر رای دادگاه نقض نشود پرونده برای بررسی دوباره به دادگاه تجدید نظر بازخواهد گشت.

مهلت اعتبار حکم طلاق از طرف زن شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است.هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی طلاق ابلاغ شود در صورتیکه زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود،سردفتر به زوجین ابلاغ میکند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر نشوند، در صورت عدم حضور مرد و عدم اعلام عذر موجه از سوی وی یا امتناع او از احرای صیغه، صیغه طلاق جاری وثبت میشود و مراتب به مرد ابلاغ میگردد.در صورت اعلام از سوی مرد، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.علاوه بر مقاله حاضر تویضحات بیشتری در رابطه به موضوع مورد بحث در نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه آمده است.

وکیل طلاق به درخواست زن

وکیل طلاق به درخواست زن

راه های طلاق به درخواست زن

 •  به استناد شروط ۱۲ گانه عقدنامه در حالی که توسط زوجین امضا شده باشد این شرط ها در قانون مدنی لحاظ نشده و زمانی به رسمیت شناخته می شود که طرفین به توافق برسند.
 •  طلاق به درخواست زن زمانی صورت می گیرد که زن در عسر و حرج باشد.
 • زن با داشتن حق طلاق می تواند درخواست دهد.

استناد به شروط ۱۲ گانه عقدنامه در طلاق به درخواست زن

 •  طلاق به درخواست زن زمانی می باشد که زنی ثابت کند که شوهرش ۶ ماه نفقه به او پرداخت نکرده باشد.
  آداب و رفتار شوهر به گونه ای باشد که ادامه زندگی برای زن غیر قابل تحمل شود.
 •  شوهر دچار بیماری صعب العلاجی شود به گونه ای که ادامه زندگی زناشویی برای زن خطرناک باشد، طلاق به درخواست زن است.
 •  شوهر دچار جنون شود طلاق به درخواست زن انجام می شود.
 •  مرد شغلی داشته باشد که مصلحت خانوادگی و حیثیت زن به خطر بیفتد.
 • شوهر دچار اعتیاد شود و این اعتیاد زندگی زوجین ر ا مختل کند طلاق به درخواست زن صورت می گیرد.
 • طلاق به درخواست زن است، اگر شوهر به مدت ۵ سال یا بیشتر به حبس محکوم شده باشد.
 •  اگر شوهر به مدت شش ماه زندگی و همسر خود را ترک کرده و رفته باشد.
 •  طلاق به درخواست زن می باشد اگر شوهر محکوم به مجازات حدی یا تعزیری باشد.
 • اگر مرد به دلایل عقیم بودن و یا بیماری و عوارض جسمانی دیگر بعد از گذشت ۵ سال صاحب فرزند نشود.
 • اگر مرد به مدت ۶ ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود و مفقود الاثر شده باشد.
 •  طلاق به درخواست زن صورت می گیرد اگر شوهر بدون اجازه همسر اول با کس دیگری ازدواج کند و یا عدالت را بین همسران خود رعایت نکند.
راه های طلاق به درخواست زن

راه های طلاق به درخواست زن

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

یکی از گزینه هایی که موجب می شود طلاق به درخواست زن صورت بگیرد عسر و حرج زن است. طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی اگر ادامه زندگی مشترک موجب عسر و حرج زن شود وکیل طلاق به درخواست زن می تواند به دادگاه رجوع کرده و تقاضای طلاق کند.

اگر وکیل طلاق به درخواست زن بتواند عسر و حرج زوجه را در دادگاه ثابت کند، دادگاه می تواند مرد را مجبور کند که زن را طلاق دهد. اگر مرد قبول نکند و نخواهد همسر خود را طلاق دهد، دادگاه اقدام کرده و خود حکم را صادر می کند.

عسر و حرج یعنی درد و رنج بیش از حد یا نادر که غیرقابل تحمل است و دادگاه می تواند عسر و حرج را تشخیص دهد.

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

طلاق به درخواست زن به دلیل عسر و حرج

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

در مورد اطلاع از مصادیق عسر و حرج به مقاله وکیل طلاق رجوع شود ضمنا وکیل طلاق به درخواست زن در شناسایی و تشخیص این مصادیق راهگشا خواهد بود.

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

مصادیق عسر و حرج در طلاق به درخواست زن

شرایط و حدود اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در طلاق به درخواست زن

• دلایل عسر و حرج باید زمانی موجود باشد که درخواست طلاق توسط وکیل طلاق به درخواست زن صورت گیرد: پس زن نمی تواند به خاطر عسر و حرج در زندگی زناشویی گذشته اینک درخواست طلاق نماید. پس دلایلی که زندگی زناشویی را سخت می کند باید در زمان دعوای طلاق و صدور حکم موجود باشد.

• تشخیص عسر و حرج زن دارای معیار های مشخصی است و به وضعیت مادی، روحی و روانی و شخصیت زن توجه می شود.
• باید رابطه زوجیت دائم باشد: طلاق برای روابطی است که دارای عقد دائم هستند و اگر زنی دارای نکاح موقت باشد و رفتار مرد موجب عسر و حرج شود حاکم شوهر را مجبور به بذل بقیه مدت عقد می کند.

احراز عسر و حرج :

احراز عسر و حرج به وسیله ی دادگاه هیچ لطمه ای به مهریه زن وارد نمی کند و می تواند با اسناد و مدارک قانع کننده، طلاق به درخواست زن باشد و مهریه خود را نیز از شوهر بگیرد که میتواند برعهده ی وکیل طلاق به درخواست زن قرارگیرد.برای توضیح بیشتر در این زمینه به مقاله وکیل مهریه رجوع کنید.

وکالت زن در طلاق

طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ” زوجین در عقد ازدواج می توانند شرایطی را که با عقد مخالفت نکند را در عقد ازدواج شرط نماید،مثلا شرط شود اگرمرد زن دیگری بگیرد یا زندگی مشترک آنها غیر قابل تحمل شود زن وکیل در توکیل می باشد و بعد از ثابت کردن شرط در دادگاه و با صدور حکم نهایی خود را مطلقه کند.

توجه:جهت تسهیل در امورات پرونده خود میتوانید به وکیل خانواده رجوع کنید.

وکالت زن در طلاق

وکالت زن در طلاق

وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد : در حقوق ایران طلاق با مرد است و مرد می تواند با توجه به شرایطی که موجود است به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای طلاق از همسرش را  توسط وکیل طلاق به درخواست مرد طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بنماید اما بعدها این ماده قانونی اصلاح گردید و به دنبال آن قانون حمایت خانواده به تصویب رسید چرا که موجب سوء استفاده برخی مردان قرار میگرفت . مرد باید تمام حقوق مالی همسرش مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل و شرط نصف اموال را به همسر خود با پیگیری وکیل طلاق به درخواست مرد پرداخت کند.

وکیل طلاق به درخواست مرد

 • با پرداخت حقوق مالی همسر صیغه طلاق اجرا و ثبت می گردد. طلاق به درخواست مرد زمانی اتفاق می افتد که همسر فرد رضایت داشته باشد. اگر زن راضی به طلاق باشد و حقوق مالی خود را دریافت نکرده باشد،پس از ثبت نهایی طلاق می تواند تمام حق خود را طلب کند.
 • طلاق به درخواست زوج به هیچ دلیل ومدرک خاصی نیاز نداردومرد هروقت که بخواهد میتواند همسر خود را طلاق دهد که وکیل طلاق به درخواست مرد میتواند این کار انجام دهد.
 • اگر مرد معسر باشد و نتواند تمام مهریه و حقوق همسر خود را به یکباره بپردازد، ابتدا می تواند گواهی عدم امکان سازش بگیرد و پس از صدور آن می تواند دادخواست اعسار از پرداخت حقوق همسر خود را به میان آورد. در طلاق به درخواست مرد دادگاه وضعیت زندگی و درآمد مرد را مورد بررسی قرار می دهد و در اکثر موارد برای اجرای صیغه ی طلاق حتما باید پیش پرداختی توسط مرد صورت گیرد که وکیل طلاق به درخواست مرد میتواند اینکار را انجام دهد.
 • اگر همسر مرد باکره باشد، نصف مهریه باید توسط مرد به زن هنگام طلاق پرداخت شود.
 •  اثبات کردن رابطه نامشروع زن هیچ ربطی به مهریه ی او ندارد و باز مرد موظف است مهریه ی او را کامل پرد.

وکیل طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق به درخواست مرد

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

اگر طلاق به درخواست مرد صورت گیرد باید ابتدا در دفتر خدمات الکترونیک قضائی دادخواست طلاق خود را ثبت کند. بعد از آن که پرونده فرد به یکی از شعبه های دادگاه ارجاع داده شد، دادگاه از هر دو طرف می خواهد داورانی را که از بستگان و آشنایان هستند انتخاب کنند و به دادگاه معرفی شوند.

اگر این دو طرف نخواهند داوری انتخاب کنند و یا نتوانند داوری به دادگاه معرفی کنند دادگاه خود برای آن ها داوری انتخاب خواهد کرد. در طلاق به درخواست مرد داورانی که به دادگاه معرفی می شوند باید مسلمان، دارای حسن شهرت، قابل اعتماد و حداقل ۴۰ سال داشته باشند. این داوران باید کم و بیش از رابطه ی زوجین باخبر باشند و سعی کنند تا رابطه ی زوجین بهبود یابد اما اگر نتوانستند بهبود بخشند، دادگاه گواهی عدم سازش را صادر خواهد کرد.

زوجین می توانند به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه کنند و حکم طلاق را به اجرا در بیاورند. در طلاق به درخواست مرد دادگاه زمانی که گواهی عدم امکان سازش را صادر مینماید زوجه را به یک دکتر مورد اعتماد معرفی می کند تا از باردار نبودن وی اطمینان حاصل شود و اگر زن یائسه باشد تنها اقرار وی بر باردار نبودن گواهی کاملی محسوب می شود.

گواهی عدم امکان سازش تنها ۳ ماه از زمانی که صادر می شود اعتبار دارد و اگر تا ۳ ماه طلاق در دفترخانه ثبت نشود گواهی عدم امکان سازش اعتبار خود را از دست میدهد.

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

مراحل انجام طلاق به درخواست مرد

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

زمانی که تصمیم گرفته می شود که طلاق به درخواست مرد گرفته شود باید برای موارد زیر همه چیز مشخص گردد.

مهریه

مهریه حقی است که در زمان نکاح تعیین می شود و زن به وسیله ی عقد نکاح صاحب این مهریه می شود. اگر مرد نتواند کل مهریه را یک جا پرداخت کند باید ابتدا به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام نماید و بعد از آن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به میان آورد و دادگاه بعد از بررسی وضعیت زندگی و میزان درآمد مرد مهریه را قسط بندی کرده و پیش پرداخت را تعیین می کند.
ثبت طلاق در دفترخانه زمانی اتفاق می افتد که پیش پرداخت توسط مرد پرداخت شود. درخواست طلاق به درخواست مرد و پیگیری آن توسط وکیل طلاق به درخواست مرد هیچ ربطی به دادخواست اعسار ندارد.جهت مطالعه بیشتر به مقاله وکیل مهریه رجوع شود.

جهیزیه

دختر هنگام ازدواج وسایلی را با خود به خانه ی شوهر می برد که به آن ها جهیزیه می گویند. در هنگام ازدواج لیستی از این جهیزیه تهیه می شود که در صورت طلاق به درخواست مرد همسر وی می تواند جهیزیه را از منزل مرد بردارد و ببرد.

نصف دارایی

زمانی که درخواست طلاق به درخواست مرد باشد و زن در این میان تخلفی نداشته و سوء رفتاری از خود نشان نداده است، مرد باید بهای تمام اموالی را که بعد از ازدواج به دست آورده را به همسر خود بپردازد.البته به شرط که بند مربوطه به این موضوع را به هنگام انعقاد عقد انکاح امضاء نموده باشند.

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

حقوق مالی زن در طلاق به درخواست مرد

نفقه

در صورت طلاق به درخواست مرد، اگر طلاق به صورت رجعی باشد تا پایان مدت عده نفقه باید پرداخت شود و اگر همسر وی باردار باشد تا زایمان وی باید نفقه پرداخت شود.جهت مطالعه بیشتر به مقاله وکیل نفقه زن رجوع شود.

اجرت المثل

بهای اعمالی است که همسر در منزل مرد و با دستور او انجام داده است و اگر زن بهای این کارها را بخواهد از شوهر بستاند، دادگاه به وسیله ی کارشناس مقدار اجرات المثل را تعیین می کنند و مرد باید این بها را به هسر خود پرداخت کند.

حضانت فرزندان

زمانی که طلاق به درخواست مرد صورت می گیرد حضانت فرزندان در دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد. در این موارددادگاه طبق قوانین منصوب شده عمل می کند. در حضانت فرزندان، فرزندان دختر تا ۷ سالگی با مادر خویش زندگی می کنند و از ۷ تا ۹ سالگی با پدر خود می مانند و بعد از آن فرزندان دختر می توانند در مورد زندگی خود تصمیم گیری کنند که پیش پدر بمانند یا مادر.

اما در مورد فرزندان پسربخواهیم توضیح دهیم این گونه است که، تا ۷ سالگی با مادر زندگی می کنند اما بعد از7سالگی به پیش پدر می روند. ۷ تا ۱۵ سالگی پدر مسئولیت فرزندان را برعهده دارد و بعد از آن فرزند پسر بعد از ۱۵ سالگی از حضانت پدر نیز خارج می شود و خودش توانایی تصمیم گیری را برای خود دارد.
جهت مطالعه بیشتر در این مورد به مقاله وکیل حضانت فرزند مراجعه شود.

مزایای داشتن وکیل طلاق به درخواست مرد

 •  درپرونده طلاق به درخواست مرد به حضور یافتن مرد در هیچ کدام از مرحله های دادرسی نیاز نیست و وکیل خانواده می تواند به خوبی تمام مراحل را انجام دهد.
 •  برای به اجرایی رسیدن صیغه طلاق در دفتر خانه به حضور مرد و زن نیازی نیست و وکیل طلاق به درخواست مردمیتواندبه جای آتهادر دفترخانه حضور یابد.
 • وکیل طلاق به درخواست مرد با پیگیری های مداوم و آشنایی کامل با اصول دادخواست می تواند بهترین گزینه باشد.
 •  مدت زمانی که طول می کشد به پرونده طلاق به درخواست مرد دادرسی شود، حدود ۵ الی ۶ ماه است.

اما لازم به ذکر است که که میتوانید با مرجعه به مقاله وکیل طلاق اطلاعات بیشتری در این باره کسب نمایید.

 مزایای داشتن وکیل خانواده در پرونده طلاق به درخواست مرد

مزایای داشتن وکیل خانواده در پرونده طلاق به درخواست مرد

وکیل طلاق

وکیل طلاق

وکیل طلاق : طلاق به معنای انحلال نکاح دائم از طرف یک فرد یا وکیل وی است. جدایی زمانی اتفاق می افتد که رابطه زناشویی در بین زوجین کمرنگ تر و سست شده و زندگی مشترک دچار تنش وناسازگاری می شود. عواملی که این تنش ها را تشدید می کنند نداشتن تفاهم و اختلاف طبقاتی فاحش بین زوجین، تفاوت تحصیلات، خلق و خوی نامناسب، بیماری های خاص و… است.

تفکیک حکم طلاق از گواهی عدم امکان سازش

زمانی که طلاق توافقی صورت بگیرد یا جدایی به درخواست مرد باشد، در این حالت گواهی عدم امکان سازش به درد می خورد ولی اگر به درخواست زن باشد(جهت مطالعه بیشتر در خصوص طلاق به در خواست یکی از زوجین به مقالات نکاتی درباره طلاق به درخواست زوج و نکاتی درباره طلاق به درخواست زوجه رجوع شود.) در این حالت باید از طریق دادگاه حکم صادر شود، زیرا در جدایی به درخواست زن احراز جهات آن مانند عسر و حرج زن، شروط ضمن عقد ازدواج، غیبت شوهر، یا پرداخت نکردن نفقه ضرورت دارد و زن می تواند براساس این شرایط حق طلاق را به دست بیاورد و دادگاه تصمیم خود را به صورت یک حکم اعلام می کند اما در طلاقی که زوجین با هم توافق دارند و یا طلاق به درخواست مرد باشد، دادگاه فقط تشریفات جدایی را انجام می دهد و نمی تواند حقوق خواهان را محدود نمایند.

مفهوم عسر و حرج

منظور از عسر و حرج شرایطی است که زن در مشقت و سختی قرار میگیرد و امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجه وجود نخواهد داشت.در این حالت زن میتواند به استناد ماده 1130 قانون مدنی و احراز مصادیق عسروحرج به عنوان مبنای دادخواست طلاق نسبت به جدایی اقدام نماید.همانطور که فوقا بیان شد طلاق از روی عسر و حرج در دسته طلاق بائن جای میگیرد و در این شرایط مرد امکان رجوع به زن را در دوران عده نخواهد داشت.جهت انجام طلاق بر مبنای عسر و حرج کافی است که زن مبنای عسر و حرج را در دادگاه اعلام نماید و در صورت اثبات آن قانون از مرد میخواهد که بدلیل شرایط دشواری که برای زن فراهم نموده است وی را طلاق دهد و در صورتی که مرد نسبت به این خواسته بی اعتنا باشد زن میتواند با اجازه قاضی و حکم دادگاه از همسرش طلاق بگیرد.

مصادیق عسرو حرج

 • در صورتیکه زوج به مدت شش ماه متوالی در زندگی مشترک حضور نداشته باشد و یا برای نه ماه متناوب بدون عذر موجه زندگی را ترک کند،زوجه میتواند توسط وکیل طلاق به دادگاه خانواده اعلام عسر و حرج نماید.
 • اعتیاد زوج به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی از مواردی است که درنهایت زندگی مشترک را مختل میکند و لذا در این شرایط زن میتواند نسبت به طلاق اقدام نماید.
 • محکوم شدن زوج به حبس در زندان برای مدت پنج سال و یا بیشتر از آن از دیگر موارد عسرو حرج محسوب میشود.
 • در صورتیکه زوج به ضرب و شتم و یا سوء رفتار علیه زوجه عادت داشته باشد زن  توسط وکیل طلاق میتواند به خاطر مشقت و سختی ای که بر وی وارد میشود به دادگاه مراجعه نماید.
 • در صورتیکه زوج به هرگونه بیماری صعب العلاجی دچار شود که درمان آن به راحتی صورت نپذیرد، وکیل طلاق به وکالت از طرف زن میتواند به منظور طلاق اقدام نماید.
 • لازم به ذکر است که موارد فوق شایع ترین مصادیق عسر و حرج مصرح در قانون است اما در صورتیکه زن به دلیل دیگری در مشقت و سختی قرار گیرد باید آن را در دادگاه به اثبات برساند.
وکیل طلاق

وکیل طلاق

طلاق و انواع آن

طبق ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی طلاق دو نوع دارد که نوع اول آن بائن و دیگری رجعی است.که در ادامه به شرح هریک خواهیم پرداخت.

طلاق بائن

در این مورد شوهر نمی تواند به زوجه رجوع کند و با این جدایی نکاح به صورت قطعی فسخ می شودو اگر مرد بعد از فسخ نکاح پشیمان شود و بخواهد دوباره با زن سابق خودازدواج کند باید تا پایان عده ی زن صبر نماید. در این مورد به زن دیگر نفقه تعلق نمی گیرد جز این که زن حامله باشد و اگر یکی از زوجین فوت نماید طرف دیگر از دارایی وی چیزی به ارث نمی برد.

انواع طلاق بائن

طلاقی که قبل از داشتن نزدیکی صورت گیرد ( یعنی دختره باکره باشد و یا دخولی انجام نشده باشد) : در این نوع جدایی زن دیگر هیچ عده ای ندارد و در هر زمان که بخواهد می تواند ازدواج کند که براساس ماده 1145 قانون مدنی انواع آن به شرح زیر است:

طلاق یائسه

اگر زنی به یائسگی برسد رابطه بلافاصله قطع می شود، چه مرد با وی نزدیکی داشته باشد و یا نداشته باشد.

طلاق خلع

به طلاقی گفته می شود که زن به دلیل نفرتی که از مرد دارد در قبال مالی که به او می دهد از وی جدا می شود. حال این مال می تواند مهریه ی زن باشد و یا مالی بیشتر از آن.

طلاق مبارات

به طلاقی گفته میشود که هر دو طرف نمی توانند یکدیگر را تحمل کنند و در این حالت زن با وکیل طلاق می تواند با دادن پولی به مرد او را به جدایی راضی کند، اما در این حالت عوض نباید زائد بر میزان مهریه باشد.

حال که در اینجا سخن از مهریه به میان آمد پیشنهاد ما بر این است که زوجه به جهت حفاظت از حقوق خود با وکیل مهریه مشورت نماید.

نکته: اگر بعد از 3 مرتبه ازدواج متوالی درهر 3 بار طلاق صورت گیرد،زن و شوهر نسبت به یکدیگر حرام مؤبد میگردند و در صورتیکه بخواهند مجدداً ازدواج نمایند زن باید با شخص دیگری که به اصطلاح فقهی محلّل نام دارد ازدواج کند و پس از آن طلاق واقع شود تا زن و مرد بتوانند با یگدیگر ازدواج نمایند.

طلاق بائن

طلاق بائن

طلاق رجعی

در طلاق رجعی مرد می تواند به زن رجوع کند حتی اگر مدت زمان عده تمام نشود و در این مورد نیازی به عقد نکاح جدید نیست. جدایی زمانی اصل است که رجعی باشد. در حالت کلی طلاق رجعی اصل و طلاق بائن به صورت استثناء است. بطور کلی تمام طلاقها رجعی هستند، جز زمانی که قانونگذار اعلام کند که طلاق بائن است. در این نوع از طلاق نکاح به صورت کامل منسوخ نمی شود و تا زمانی که عده زن تمام نشده وظایف زوجیت را ادامه می دهد و زن در حکم زوجه است. تا زمانی که عده کامل نشده نکاح به صورت قطعی فسخ نمی شود.

شرایط در طلاق رجعی

زن زمانی که دوره ی عده ی خود را طی می کند، نفقه وی باید توسط همسر پرداخت شود که مشورت با وکیل نفقه زن برای زوجین راهگشاء خواهد بود. بر خلاف طلاق بائن اگر یکی از زوجین فوت شود طرف دیگر از دارایی های وی ارث می برد. اگر شخصی با زنی که عده دارد زنا کند همانند زنا با زن شوهر دار حکم اجرا می شود و حرمت ابدی به وجود می آید. زمانی که زن عده دارد مرد نمی تواند او را از خانه بیرون کند.حال که سوالی که در اینجا مطرح میشود این است که عده به چه معناست؟

تعریف عده و مدت زمان آن

عده همان مدت زمانی است که زن بعد از جدایی بر طبق شرع و قانون نمی تواند با شخص دیگری ازدواج کند.این اقدام به منظور پاک بودن رحم و اطمینان حاصل شدن نداشتن فرزندی از همسر سابق انجام میشود.ضمن اینکه این کار محترم شمردن رابطه زناشویی سابق میباشد.از آنجاییکه پایان ازدواج به اشکال مختلفی از جمله مرگ همسر،فسخ نکاح و طلاق صورت میگیرد میزان عده در هریک از عوامل مذکوره متفاوت میباشد.
در عقد دائم عده طلاق سه طهر و در وفات چه در نکاح دائم و چه در نکاح موقت چهار ماه و ده روز میباشد.در صورتیکه که زن باردار باشد در هردو مورد باید تا زمان وضع حمل صبر نماید.
نکته:منظور از طهر همان پاکی است و زنانی که پس از سه دوره حیض و نفاس پاکی را تجربه کنند مدت زمان عده آنان به پایان خواهد رسید.

طلاق رجعی

طلاق رجعی

رجوع چیست ؟

رجوع یعنی زمانی که زن در عده است مرد می تواند به زن رجوع کند و همانطور که فوقأ بیان شد،زن و مرد در حکم همسر یکدیگر میباشند و نسبت به یکدیگر محرم خواهند بود. مرد در زمان رجوع باید قصد داشته باشد که زندگی مشترک خود را نجات دهد و رجوع برای این در نظر گرفته شده است که کانون خانواده از هم نپاشد. ثبت نکردن رجوع در دفترطلاق جرم محسوب می شود و برای فرد تا یکسال حبس و جرایم نقدی در نظر گرفته شده است که با استفاده از وکیل طلاق میتوان این امر زا انجام داد.

مزایای داشتن وکیل طلاق

 • در هیچ یک از مراحل دادرسی نیازی به حضور طرفین نیست.
 • با حضور وکیل خانواده در دفترخانه صیغه طلاق جاری می شود و نیازی به حضور زوجین نیست.
 • وکیل خانواده به دلیل آشنایی با تنظیم درست و اصولی دادخواست و پیگیری های مداوم بهترین گزینه برای این کار است.

مدارک لازم برای دادخواست طلاق

 • وجود سند ازدواج (عقدنامه)
 • دارا بودن کارت ملی و شناسنامه هر دو طرف
  اگر سند ازدواج به هر دلیلی موجود نباشد، با مراجعه به دفترخانه ای که ازدواج در آن صورت گرفته می توانید رونوشت سند ازدواج را بگیرید.
  قبل از هر عمل حقوقی باید با یک مشاوره حقوقی مشکل خود را در میان بگذارید زیرا برخی عواقب غیر قابل جبران هستند. برخی پرونده ها به شدت دشوار و پیچیده هستند که حتما باید با وکیل مشورت شود در غیر اینصورت با شکست مواجه خواهید شد.وکیل خانواده برای طلاق
وکیل خانواده برای طلاق

وکیل خانواده برای طلاق

وکیل برای حق حبس زن

وکیل برای حق حبس زن

وکیل برای حق حبس زن:حق حبس زن بدین معناست که زوجه میتواند تا زمانیکه مهریه وی به صورت کامل پرداخت نگردیده است از وظایف زناشویی امتناع نماید که ابته این حق ریشه در فقه ما دارد. حال باید بدانیم که زن در مقابل شوهر خود چه وظایفی برعهده دارد؟

وظایف زن در مقابل شوهر عبارت اند از:

 • حسن معاشرت
 • زندگی در محل مدنظر شوهر
  که دو مورد فوق به معنای تمکین عام میباشد امادر مقابل آن تمکین به معنای خاص قرار داردکه بدین معناست که زن میتواند از انجام وظایف زناشویی سرباز زند که درصورتیکه زوجه از همسرخود تمکین نکند در واقع از حق حبس خود استفاده نموده است.
  حال که با معنای حق حبس آشنا گشتیم در ادامه به شرح بیشتر آن خواهیم پرداخت.

شرایط اعمال حق حبس زن

حق حبس زن یک حق طبیعی میباشد که در زمان عقد نکاح به وی داده میشود که وی میتواند بعد از نکاح مهریه ای که دارد را اگر حال باشد از شوهرش طلب کند به این معنا که اگر مهریه به صورت عندالمطالبه باشد پس زن میتواند هرزمان که مهریه را ازهمسر خود مطالبه نمود، زوج موظف به پرداخت آن است اما اگر مهریه به صورت عندالأستطاعه بود، بدان معناست که هرزمان که زوج از نظر مالی توانایی پرداخت آن را داشت مهریه را به زوجه پرداخت مینماید. حال اگر قسمتی از مهریه زن به صورت حال و قسمتی از آن عندالأستطاعه باشد زوجه حق دارد تا زمانی که آن قسمت از مهر خود را که حال است گرفته نشده از تمکین جلوگیری کند و اگر شوهر آن قسمت از مهریه را که حال است پرداخت کند دیگر زوجه حق امتناع ندارد.مورد دیگر این است که زن قبل از پرداخت مهریه به وی وظایف زناشویی خود را به جای نیاورده باشد.

جهت مطالعه بیشتر درباره مهریه به مقاله نکاتی درباره مهریه مراجعه کنید.

ارتباط تمکین و حق حبس زن

باتوج به آنچه که بیان شد اگر زوجه قبلا تمکین نکرده باشد، در جواب دادخواست الزام به تمکین شوهر می تواند به حق حبس خود استناد نماید و از تمکین خودداری کند و آن را موکول به پرداخت کامل مهریه کند. اگر زنی قبل از دریافت مهریه تمکین کرده باشد امکان مطالبه مهریه برای زوجه در هر زمان وجود دارد.
ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز مستند مطلب فوق الذکر میباشد که بیان میدارد : زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهرداردامتناع کندمشروط براینکه مهراوحال باشدواین امتناع مسقط حق نفقه نخواهدبود. حال ماده 1086 نکته ای را عنوان میکند:اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذلک حقی که برای مطالبه مهریه دارد ساقط نخواهد شد.
به طورکلی برای اعمال این حق وکیل خانواده بهترین گزینه برای زوجه است زیرا به تمام مراحل دادخواست و دادرسی آگاه بوده و به راحتی توانایی گرفتن حق حبس زن را دارد.

وکیل برای حق حبس زن

وکیل برای حق حبس زن

موارد سقوط حق حبس زن در نکاح

موارد ساقط شدن حق حبس زن در عقد به دلایل زیر است:

 •  اگر مرد مهریه زن را پرداخت کند دیگر حق حبس زن ساقط می شود.
  طبق ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی در صورتی که زن قبل از دریافت مهریه خود از شوهرش به انجام وظایف زناشویی روی آورد دیگر حق ندارد از حق حبس زن بهره ببرد، پس تمکین زن موجب ساقط شدن حق حبس زن می شود. نکته قابل توجه این است که نظر بیشتر حقوقدان ها و فقها در مرد اعسار مرد از پرداخت کردن مهریه این است که اگر مرد نتواند نفقه زن را بپردازد حق حبس زن از گردن مرد نمی افتد و در این حالت مهریه حق حبس زن تا تمام شدن آن قسط بندی می شود. طبق رأی شماره ۷۰۸ مورخ ۲۲ / ۰۵ / ۱۳۸۷و طبق ماده ( ۱۰۸۵ ) قانون مدنی زوجه حق دارد تا مهریه او کامل پرداخت نشده وظایف زناشویی خود را انجام ندهد، البته اگر مهریه ی زن حال باشد این امکان پذیر است. درضمن اگر مرد توانایی پرداخت کامل مهریه را نداشته باشد، مرد می تواند مهریه زن را قسطی پرداخت کند. با در نظر گرفتن مهریه زن و وضعیت مالی مرد اگر نتواند همه مهریه را کامل بپردازد پس حکم تقسیط آن صادر می شود اما حق حبس زن از بین نمی رود و مقام و منزلت زن را تخریب نمی کند.
 • تمکین زوجه از هرنوع عام یا خاص که باشد
  درمورد اینکه کدام نوع از تمکین مسقط حق حبس زن میگردد موضوعی اختلافی است.آنچه که از ظاهر متن قانون مدنی مستفاد میگردد هردونوع از تمکین موجب سقوط حق حبس خواهد بود اما بالعکس آن نظر مشهور فقها تنها بر تمکین از نوع خاص میباشد که نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در رأی وحدت رویه شماره 718 مورخه 1390/02/13 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز منطبق با نظر فقها میباشد و مغایرتی ندارد.ضمن آنکه قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 نیز موخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور میباشد.
موارد سقوط حق حبس زن

موارد سقوط حق حبس زن

ارتباط نفقه و حق حبس زن

استفاده از حق حبس زوجه مسقط حق دریافت نفقه زوجه نخواهد بود.به عبارت دیگر زنی که از حق حبس خود استفاده مینماید علی رغم عدم تمکین از همسر خود مستحق دریافت نفقه خواهد بود و در صورتیکه شوهر مستنکف از پرداخت نفقه باشد از موجبات طلاق به درخواست زوجه خواهد بود.جهت کسب اطلاعات بیشتر من باب نفقه به مقاله نکاتی درباره نفقه در سایت ما رجوع فرمایید.

وکیل طلاق توافقی

وکیل طلاق توافقی : داشتن وکیل متخصص دعاوی خانوادگی کمک بسیار مهمی در زمان انجام مراحل طلاق توافقی می باشد چرا که مردم عادی از حقوق قانونی خود بی اطلاع هستند وکیل طلاق توافقی با اطلاع کامل از قواعد ابتدایی تا مراحل اجرای رای طلاق توافقی میتواند مسیری مطمئن و بدون ایراد را طرح ریزی و اجرا نماید .

مشاوره توسط وکیل طلاق توافقی

مشاوره خانواده برای طلاق توافقی یک عمل ضروری محسوب می شود زیرا افراد به دلیل نداشتن آگاهی و اطلاعات کافی ممکن است دچار پیامد های ناخوشایند شوند. برخی پرونده های حقوقی بسیار پیچیده و خسته کننده هستند که باید حتما به وکیل ماهری سپرده شود. به همین خاطر ما برای رفع مشکلات حقوقی شما راه حل های متفاوتی را برای شما در نظر گرفته ایم. شما می توانید از طریق تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری از مشاوره حقوقی وکلای طلاق توافقی بهره مند گردند و با چشم باز برای خود تصمیم بگیرید.

در ابتدای امر باید بدانیم برای شروع دادخواست طلاق توافقی به چه مدارکی نیازمندیم :

همراه داشتن سند ازدواج یا عقدنامه
اگر به هر دلیلی زوجین سند ازدواج خود را نیافتند می توانند به دفترخانه ای که ازدواج در آن صورت گرفته مراجعه کنند و رو نوشت سند ازدواج خود را دریافت نمایند.

 1. شناسنامه و کارت ملی زوجین
 2. اگر زن وکالت محضری طلاق داشته باشد ( این مورد زمانی اتفاق می افتد که زن وکالت محضری طلاق از شوهرش را داشته باشد)
 3. توافق نامه زن و مرد در مورد پرداخت مهریه یا بخشش آن، پرداخت نفقه، حضانت فرزند اگر کودکی در میان باشد، ملاقات با کودک و جهیزیه زن
 4. داشتن گواهی عدم بارداری زن یا تاییدیه پزشک قانونی بر دوشیزه بودن زن
 5. گرفتن گواهی از مراکز مشاوره

نحوه تنظیم دادخواست طلاق توافقی

با توجه به الکترونیکی شدن اقدامات مربوط به ثبت دادخواست زوجین در شروع کار می بایست به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نمایند اما بخشنامه جدید قوه قضاییه طرح دادخواست طلاق توافقی را صرفاً منوط به انجام دوره های مشاوره خانواده زیر نظر مراکز مجاز سازمان بهزیستی کشور میداند که در صورت تمایل به اطلاع از این مراکز به لینک زیر مراجعه نمایید .

البته لازم به ذکر است کلیه مراحل در نوبت دهی این مراکز به صورت اینترنتی بوده و زوجین میتوانند با مراجعه به سایت www.zaman.behzisti.net نسبت به دریافت نوبت اقدام نمایند .

مراحل تنظیم دادخواست طلاق توافقی

در گذشته ، شیوه ی تنظیم دادخواست طلاق توافقی در شهرهای بزرگ این گونه بود که طرفین و یا وکیل آنها در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حضور پیدا می نمودند و بعد از ارسال درخواست و تعیین کردن شعبه، به دادگاه رجوع کرده و اقدامات مورد نیاز مانند انجام مشاوره و تنظیم صورتجلسه کلیه توافقات را انجام می‌دادند و در آخر دادگاه رای خود را صادر مینمود که مفاد آن رای گواهی عدم امکان سازش است و بعد از آن زوجین و یا وکیل آن ها، به دفاتر طلاق مراجعه کرده و آن را ثبت می نمایند.

وکیل طلاق توافقی

در حال حاضر برای تنظیم دادخواست طلاق توافقی باید گواهی عدم انصراف از طلاق از مراکز مشاوره خارج از دادگاه گرفته شود که قبلا به این مدرک نیاز نبود. همانطور که قبلا اشاره شد  گواهی عدم انصراف از طلاق جزء مدارک ضروری برای ثبت و تنظیم دادخواست طلاق توافقی می‌باشد که از مورخ ۱۳۹۷/۹/۱ طی بخشنامه ای خطاب به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این دفاتر بدون ارائه گواهی عدم انصراف از طلاق نمی‌توانند دادخواست طلاق توافقی را ثبت کنند. بعد از این مرحله طرفین خواهان طلاق توافقی باید در سایت تصمیم ثبت نام کنند و یک ماه مشاوره روانشناسی طرفین را دعوت می کندتا با هم سازش کنند و به زندگی خود برگردند.

مشاوره قبل از طلاق توافقی سابقاً در خود دادگاههای خانواده مستقر بود لیکن به موجب ماده ۲۵ قانون حمایت خانواده مراکز جداگانه ای برای آن تاسیس گردیده و خارج از محاکم خانواده به زوجین مشاوره ارائه می گردد .

تنظیم دادخواست طلاق توافقی اینگونه است که طرفین ابتدا توافقات خود را طی توافقنامه ای مکتوب می نمایند و مطابق مراحلی که عنوان گردیده گواهی از مراکز بهزیستی دریافت نموده و سپس با ثبت دادخواست به دادگاه مراجعه و یا با مراجعه به وکیل طلاق توافقی انجام اقدامات مربوطه را به وکلای خود واگذار مینمایند در انتها گواهی عدم امکان سازش در دادگاه خانواده صادر می گردد لازم به ذکر است ارزش مدت اعتبار زمانی این گواهی 3 ماه می باشد و اگر بعد صدور گواهی عدم امکان سازش به مدت ۳ ماه به دفاتر ثبت ازدواج و یا طلاق مراجعه نکنند این گواهی اعتبار خود را از دست می دهد.

نکات مهم در انجام طلاق توافقی

نکات مهم در خصوص تنظیم دادخواست طلاق توافقی

• اگر زن باکره باشد، بعد از گرفتن معرفی نامه از دفتر شعبه دادگاه به پزشک قانونی مراجعه می کند و نامه تأیید دوشیزگی را دریافت کرده و به دفتر شعبه می دهد و اگر باکره نبود باید گواهی عدم بارداری را برای ثبت طلاق به دفترخانه طلاق بدهد بدیهی است در صورت باکره بودن زوجه ایشان می تواند اسم همسر سابق خود را از شناسنامه حذف نماید .

• اگر زن یائسه باشد دیگر نیازی به گواهی عدم بارداری نیست و تنها با گفتن زن مبنی بر یائسگی کافی است اما باید این موضوع به صراحت در دادنامه قید گردد .

• برای این که طلاق توافقی رجعی نباشد هنگام طلاق زن باید قسمتی از مهریه را هر چقدر که باشد در ازای طلاق به شوهرش ببخشد و مرد این بخشش را بپذیرد  به این بخشش مهریه بذل می گویند .

• پس از این که طلاق ثبت شد و زوجین با هم نزدیکی نداشتند می توانند با دادن حکم دادگاه و طلاقنامه به اداره ثبت شناسنامه سفید بگیرند .

• اگر طرفین در خارج از کشور زندگی کنند و بخواهند طلاق بگیرند می توانند به سفارت در کشور مربوطه مراجعه کرده و وکیل دادگستری را به عنوان وکیل طلاق توافقی معرفی نمایند و یا به بستگان خود وکالتی دهند که او بتواند برای ایشان وکیل انتخاب نماید خوب است اگر در مورد حدود اختیارات در متن وکالتنامه با وکیل خانواده مشورت کنید.

• با توجه به مراحل انجام مشاوره خانواده مدت زمان انجام مراحل طلاق نسبت به گذشته طولانی تر شده است که البته در شرایطی انجام طلاق یکطرفه از لحاظ زمانی سریعتر خواهد بود برای کسب اطلاع از نحوه تسریع در انجام مراحل طلاق توافقی میتوانید به وکیل طلاق توافقی مراجعه نمایید .

وکیل حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند : کودکان برای رشد و نمو خود نیازمند پرورش در محیط امن و چارچوبی بنام خانواده هستند و اهمیت این موضوع بحدی است که قانونگذار مواد 40 تا 47 قانون حمایت از خانواده و همچنین 1168 الی 1179 قانون مدنی را در مورد شرایط حضانت فرزند بدان اختصاص داده است اما قبل از آن لازم بر آن دیدیم که که در ابتدا به تعریف حضانت از لحاظ لغوی و سپس شرایط اعطای آن به یکی از والدین و موارد سقوط آن بپردازیم. با مشاوره حقوقی وکیل نادری همراه باشید…

تعریف حضانت فرزند

لغت حضانت در قانون مدنی و حمایت از خانواده هیچ معنایی ندارد و تعریف نشده است ولی این چنین گفته می شود که حضانت فرزند یعنی نگه داشتن و تربیت کردن فرزندان، تهیه تمام لوازم و وسایل برای ادامه ی زندگی، رشد و تربیت روحی و جسمی کودک مثل تهیه ی البسه، خوراک ، مسکن و خدمات بهداشتی و موارد دیگر گفته می شود اما آنچه که لازم به ذکر است این میباشد که قانون من باب مسئله حضانت بیشتر به جنبه پرورش جسمی کودک توجه دارد تا به جنبه تربیتی و پرورش اخلاقی. هیچکدام از والدین حق اولویت حضانت را نمی توانند از خود ساقط و یا به والد دیگر تحمیل کند و حضانت فرزند برای پدر و مادر در قانون مشخص است.

پس زمانی که طلاق ( از هرنوع که باشد ) صورت گیرد ویا نکاح فسخ می شود پدر و مادر یا هیچ کدام نمی توانند از زیر بار حضانت شانه خالی کنند و هریک میتوانند توسط وکیل حضانت فرزند اقدام نمایند. دادگاه باید در حضانت طفل و شرایط آن تصمیم گیری کند این در قانون گذاری آمده است اما در رویه قضایی به آن عمل نمی کنند زیرا در برخی موارد دیده می شود که مادر به ازای مهریه حضانت فرزند خود را برعهده می گیرد.

حضانت فرزند وظیفه و تکلیف هر دو طرف است و قانون برای ایجاد عدالت و مصلحت کودک این تکلیف ها را معین می کندو طبق ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی زمانی که حضانت فرزند بر عهده ی یکی از والدین است به هیچ وجه نمی توانند از نگهداری کودک سرپیچی کنند. اگر یکی از والدین از نگهداری کودک امتناع کند دادگاه باید حضانت فرزند را به قیم دیگر یا به یکی از بستگان که حضانت کودک بعد از بستگان درجه اول به عهده اوست بسپارد و اگر هیچکدام ممکن نبود حضانت کودک به خرج پدر و اگر پدر فوت کرده باشد به خرج مادر تأمین کند.

لازم به ذکر است که که در مورد طلاق به صورت توافقی شرایط قدری متفاوت میباشد به این صورت که تصمیم گیری در مورد حضانت و شرایط آن از جمله میزان ملاقات طرف مقابل با فرزندان و نحوه ی پرداخت نفقه و میزان آن تا قبل از سن بلوغ به مانند دیگر شرایط موجود در طلاق توافقی حاصل توفق زوجین میباشد اما در مورد شرایط حضانت بعد از رسیدن فرزند به سن بلوغ به مانند سایر انواع طلاق میباشد.

توضیح اینکه برای مطالعه بیشتر در باب حق ملاقات فرزند به مقاله

وکیل حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند

وکیل حضانت فرزند

حضانت فرزند زیر ۷ سال

اگر فرزند زیر ۷ سال بود و طلاق در خانواده صورت گرفت در این حالت فرزند نه به سن بلوغ و نه رشید حساب می شود و در این چنین شرایطی کودک به دلیل وابستگی و حساسیت سنی باید پیش مادر خود باشد. پس تا 7سالگی حضانت فرزند برای مادر است.

حضانت فرزند بالای ۷ سال(غیر رشید)

بعد از تمام شدن ۷ سالگی فرزند مادر اولویت خودرا در حضانت از دست می دهد و اگر در مورد حضانت فرزند والدین دچار مشکل شوند دادگاه مصلحت کودک را در الویت قرار داده و با مراجع صالح دادگاه تصمیم می گیرد که بر اساس شرایط چه کسی صلاحیت نگه داری و حضانت کودک را دارد. ( ماده ۴۱ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱ ) اما در صورتیکه پدر به اعتیاد و … دچار شود(آنچه که در ادامه به عنوان مصداقهای عدم مواظبت از کودک آورده خواهد شد.)

 

شرایط حضانت فرزند بعد از سن 7 سالگی نیز به مادر واگذار خواهد شد که در این مورد هم حضانت فرزند تا سن بلوغ ادامه میابد اما این محدوده سنی در گذشته در ماده 1169 مصوب 1314 محدوده سنی حضانت طفل پسر توسط مادر تا 2 سالگی در نظر گرفته شده بود که با تغییراتی که در قانون حضانت فرزند در سال 1382 اتفاق افتاد ، این محدوده سنی برای فرزند دختر و پسر به طور یکسان تا سن 7 سالگی در نظر گرفته شد.

در مورد حضانت فرزند الویت باید مصلحت کودک باشد تا بتواند کودک به رشد جسمی و روحی مناسبی برسد و بهتر تربیت شود اما آنچه که در این قسمت بسیاردارای اهمیت میباشد این است که تازمانیکه مسئولیت و حضانت بر عهده ی یکی از والدین قرار میگیرد دیگری نمیتواند ارز انجام وظایف خود در قبال فرزند سرباز زند.

دختران در ۹ سال تمام قمری و پسران در ۱۵ سال تمام قمری ار حضانت والدین خارج شده و خود می توانند در مورد زندگی خود تصمیم بگیرند زیرا در این سن کودکان به بلوغ شرعی می رسند و دیگر دادگاه در مورد حضانت نمی تواند تصمیمی برای کودکان بگیرد. به عبارتی دیگر با توجه به قوانین موجود در ایران آنچه که موجب محدودیت در مورد حضانت فرزندان میگردد رسیدن آنها به سن بلوغ میباشد.

نکاتی درباره حضانت فرزند

 • اگر یکی از والدین کودک فوت شده باشد، نگهداری و حضانت فرزند به والدی که در قید حیات است سپرده می شود زیرا هیچکس مانند والدین نمی توانند از فرزندان نگهداری کنند و حضانت فرزند را برعهده بگیرند.( ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی )
 • اگر پدر و مادر کودک هر دو فوت شده باشند حضانت فرزند با جد پدری وی است، زیرا پدر بزرگ کودک نسبت به تمام دارایی و امور دیگر فرزند خود آگاهی دارد. زمانی که جد پدری نیز در قید حیلات نباشد، حضانت کودک به خویشان به ترتیب درجات ارث می رسد.
 • پس از این که ۷ سالگی کودک به پایان رسید دادگاه براساس مصلحت فرزند باید حضانت را به پدر و یا مادر بدهد و در هر حالت نفقه کودک بر عهده ی پدرش است. طبق ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هرکسی که حضانت فرزند را برعهده دارد می تواند این نفقه را از پدر این کودک بگیرد.
حضانت فرزند بالای 7 سال

وکیل حضانت فرزند

 

موانع حضانت فرزند

1. طبق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی در صورتی که در زمانی که حضانت فرزند با مادر است وی دچار بیماری خاص و یا جنون شود و یا اگر با شخص دیگری ازدواج بکند، پدر می تواند حضانت فرزندش را  به کمک وکیل حضانت فرزند برعهده بگیرد اما در طلاق توافقی میتواند به این صورت باشد که با توافق زوجین فرزندان میتوانند کماکان پس از ازدواج مادر نیز تحت حضانت مادر باقی بمانند.

 •  جنون فقط مخصوص مادر نیست حتی اگر پدر نیز جنون داشته باشد حق حضانت از وی برداشته می شود.
 • اگر مادر ازدواج کند و شوهر سابق وی در قید حیات باشد حضانت فرزند به پدر منتقل می شود و اگر پدر فوت شده باشد حضانت فرزند برعهده مادر است و به جد پدری نمی رسد.
 • در برخی مواقع زن هنگام طلاق حضانت فرزند را در ازای بخشش مهریه از شوهرش می گیرد، اگر زن بعد از طلاق با مرد دیگری ازدواج کند دیگر نمی توانند طلب مهریه کند و حضانت طفل به پدر او برگردانده خواهد شد.

2. طبق ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی اگر هریک از والدین توانایی مراقبت از کودکی که حضانت آن بر گردن آن هاست را نداشته و به عوامل پایین دچار شده باشند حضانت از آن ها ساقط می شود.

موانع حضانت فرزند

موانع حضانت فرزند

مصداق هایی که موجب عدم مواظبت شناخته می شود:

 • در صورتی که اعتیاد به الکل و مواد مخدر و یا قمار داشته باشد.
  دچار فحشا و یا فساد اخلاقی باشد.
 • بیماری روانی یا مشابه این بیماری داشته باشد و باید توسط پزشک قانونی تشخیص داده شود.
 • از کودک خود سوء استفاده کند و او را مجبور کند که کارهای خیر اخلاقی انجام دهد و یا دچار فساد و فحشا شود و شروع به قاچاق کند.
 • بچه را بیش از اندازه تنبیه کند و کتک بزند.

نکته ای دیگر در مورد وکیل حضانت فرزند

کفر: در قانون مدنی چیزی در مورد کفر نوشته نشده است اما براساس شرع، کفر نیز موجب می شود که حضانت فرزند را از دست بدهند. هر کدام از والدین که مدعی شوند که طرف دیگر صلاحیت حضانت فرزند را ندارد، باید توسط وکیل حضانت فرزند اسناد و مدارک بسیار معتبر و قانع کننده ای به دادگاه ارائه دهند و طبق قاعده ” البینه علی المدعی ” حضانت کودک را از والد سلب کند. اگر مردی کودک خود را که زیر 7 سال سن دارد به مادر ندهد،مادر می تواند با مراجعه به دادگاه و بدون تشریفات خاصی و بدون نوبت به کار آن رسیدگی می شود و حضانت فرزند به مادر سپرده می شود. این افراد با مراجعه به وکیل خانواده می توانند به راحتی تمام این مراحل را طی کنند.

وکیل خانواده برای حضانت فرند

وکیل خانواده برای حضانت فرند

وکیل نفقه زن

وکیل نفقه زن

وکیل نفقه زن: نفقه زن از جمله مسائلی است که پس از ازدواج مطرح میشود و شوهر برای رفع نیاز های زن مانند خوراک، پوشاک، مسکن و اثاث و غیره موظف به پرداخت آن است. به طور کلی تأمین هزینه خانواده از جمله کلیه مخارج شخصی زوجه دائم برعهده ی شوهر است و زوجه در این زمینه هیچ گونه تعهد و مسئولیتی نخواهد داشت هرچند زوجه از ثروت فراوانی برخوردار باشد.

بنابراین شوهر حق ندارد از تأمین هزینه شخصی زن به علت دارا بودن و بی نیاز بودن زن خودداری کند و این حکم در حقوق ایران بی تردید اعمال میگردد. نفقه از حقوق مالی زن میباشد و چگونگی تعیین نفقه زن بر اساس شأن زن و وضعیت مالی مرد ارزیابی میشود.

ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نیز مستند این مسئله میباشدکه نیازهای زن با توجه به وضعیت او در زندگی و جامعه است که این نیازها برای افراد متغییر است برای مثال اگر زنی دچار بیماری یا نقص عضو شود مرد وظیفه دارد یک خادم برای همسرش استخدام کند. مواردی که در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ذکر شده منحصر به فرد است و همانگونه که گفته شد طبق شرایط و محیط و وضعیت جسمانی زن تغییر خواهد کرد.

تشخیص میزان نفقه به وسیله عرف جامعه صورت می گیرد و ملاک ثابتی برای تعیین آن حتی در قانون در نظر گرفته نشده است اما باید به گونه ای باشدکه زن بتواند به زندگی خود ادامه دهد. طبق حکم کلی قانون دادن نفقه به عنوان یک تکلیف برای شوهر در نظر گرفته شده است که در برابر تمکین زن این تکلیف مستقر خواهد شد.

چگونگی مطالبه نفقه زن

اگر شوهری از پرداخت نفقه زن خود امتناع نماید یا ناتوان باشد و امکان الزام او وجود نداشته باشد ، زن برای گرفتن نفقه باید دادخواستی مبنی بر مطالبه نفقه زن به دادگاه بدهد، بعد از دادخواست در ابتدای کار دادگاه با کمک کارشناسان مقدار نفقه ای را که به زن تعلق می گیرد را تعیین می کنند و بعد این نفقه تایید می شود و شوهر این زن باید کل آن را پرداخت کند.

برای تشخیص و تعیین حدود نفقه راه حل ثابتی ندارند و میزان نفقه زن هر زن متغیر است و کسی نمی تواند برای نفقه زن مقدار ثابتی تعیین کند. زن می تواند از شوهرش به دلیل ترک انفاق شکایت کند و اگر مرد نفقه زن را پرداخت نکند زوجه توانایی گرفتن حکم جلب شوهرش را دارد و می تواند تمام دارایی شوهرش را توقیف نماید.

وکیل نفقه زن

وکیل نفقه زن

نکاتی درباره نفقه

زمانی که زن برای گرفتن نفقه به دادگاه  مراجعه می کند، مرد باید در دادگاه عدم این موضوع را بتواند اثبات کند.

 • اگر بعد از تعیین نفقه و صدور حکم شوهر در عرض ۶ ماه نفقه زن را پرداخت نکند به زن به استناد اینکه این مورد از مصادیق عسر و حرج میباشد حق طلاق داده خواهد شد . البته تمام مراحل قانونی برای مطالبه نفقه باید طی شود ابتدا زن دادخواست خود را ثبت و سپس در دادگاه میزان نفقه تعیین و سپس به مرحله اجرا وارد می شود و اگر مرد در مرحله اجرا نفقه زوجه را نپردازد زن با تکیه بر این مورد می تواند حق طلاق داشته باشد.
 • اگر مردی وضعیت مالی خوبی نداشته باشد، و باید هم نفقه زن و هم نفقه فرزندان را بپردازد، نفقه زن مهم تر از هرچیزی در دادگاه است.
 •  اگر زن در گذشته هیچ نفقه ای از همسرش دریافت نکند این موورد را هم میتواند از همسرش مطالبه کند.
 •  اگر شوهر ورشکسته شده باشد و یا فوت کند، اگر اموال مرد برای پرداخت دیون او به طلبکاران و پرداخت نفقه زن کافی نباشد نفقه زوجه واجب تر و مقدم تر از هر دین دیگری است که در اصطلاح حقوقی نفقه یک طلب ممتازه است.
 •  اگر زن در منزل شوهرش با او زندگی کند نمی تواند از او درخواست نفقه کند، و اگر این چنین بود زن باید برای پرداخت نشدن نفقه دلیلی موجهی بیاورد.

شرایط استحقاق نفقه زن

• طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه زن در عقد دایم بر عهده زوج است و باید آن را پرداخت کند. پس در ازدواج موقت زن زمانی می تواند نفقه بگیرد که حین عقد این شرط به میان آورده شود. پس در حالت کلی نفقه در عقد دائم ت به زوجه تعلق می گیرد.
• طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی اگر زنی بدون داشتن مشکل شرعی نسبت به انجام وظایف زناشویی خود امتناع کند، نفقه به او تعلق نخواهد گرفت و این تکلیف از عهده مرد ساقط خواهد شد.

نحوه مطالبه نفقه زن

نحوه مطالبه نفقه زن

مدارک لازم برای مطالبه نفقه زن

• داشتن کارت ملی
• دارا بودن شناسنامه
• در دست داشتن سند ازدواج
• زن باید بتواند ثابت کند که مرد به او نفقه ای پرداخت نکرده

فواید داشتن وکیل نفقه زن

 1. شما ابتدا باید ازیک وکیل خانواده مشاوره بگیرید سپس به او وکالت بدهید که بتواند کارهای شما را پیگیری کند و دیگر نیازی نیست شما در دادگاه حاضر شوید.
 2. با داشتن وکیل نفقه زن زمان دادرسی کاهش میابد.
 3.  اگر نفقه تعیین شود و حکم اجرا شود مرد موظف است که آن ر ا بپردازد در غیر این صورت وکیل می تواند جلب شوهر زن را بگیرد.
 4.  اگر زوج نخواهد نفقه زوجه را بپردازد وکیل خانواده می تواند تمام دارایی مرد را توقیف کند.
 5.  اگر زن دیگر نخواهد با آن مرد زندگی کند وکیل نفقه زن و خانواده می تواند به راحتی با تکیه بر نپرداختن نفقه حق طلاق زن را به دست آورد.
مزایای داشتن وکیل  نفقه زن

مزایای داشتن وکیل  نفقه زن