وکیل شرط تنصیف اموال

وکیل شرط تنصیف اموال: به هنگامی که زوجین سند نکاحیه را به هنگام عقد نکاح امضاء مینمایند یکی از شروطی که در سند ازدواج موجود میباشد شرط تنصیف اموال میباشد، که تنصیف اموال بدین معناست که زن و شوهر توافق میکنند که زوجه در اموالی که شوهر پس از عقد نکاح بدست می آورد سهیم […]

وکیل اعسار از پرداخت مهریه

وکیل اعسار از پرداخت مهریه: قبل از شرح عنوان فوق الذکر لازم است تا بدوأ به تعریف اعسار بپردازیم و سپس به شرح مطلب مدنظر بپردازیم. تعریف اعسار از منظر لغوی اعسار که از ریشه عسرت می آید، از منظر لغوی به نداری و مشقت و تنگدستی است و در اصطلاح حقوقی بدین معناست که […]

وکیل مهریه تا 110 سکه

وکیل مهریه تا 110 سکه:برطبق تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی از مهریه ارائه داده اند، مهریه عبارت است از: مال معینی که زوج به زوجه از راه های متعارف به هنگام انعقاد عقد نکاح میدهد و یا اینکه به نفع زوجه بر دمه زوج قرار میگیرد. نحوه پرداخت مهریه نام دیگر مهریه صداق میباشد.نحوه پرداخت […]

وکیل اجازه ازدواج مجدد

وکیل اجازه ازدواج مجدد:مطابق قانون اصل بر این مبناست که زمانی که مرد ازدواج نموده و دارای همسر میباشد نمیتواند ازدواج مجدد نماید و همسر دیگری اختیار کند مگر، با رضایت همسر اول. مطابق بند دوازدهم شرط مندرج در سند ازدواج چنانچه زوج همسر دیگری بدون رضایت همسر اول اختیار کند و یا به تشخیص […]

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه: مطابق مواد10 و 1080 قانون مدنی، تعیین میزان مهریه به هرمیزان صحیح است و حداقل و حداکثری برای آن تعیین نشده است. همانطور که در مقاله وکیل مهریه صحبت شد اگر مهریه ای برای زوجه تعیین نگردد، زوجین میتوانند پس از انعقاد عقد نکاح در مورد نوع و میزان […]

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه : در قانون مدنی تعریفی از جهیزیه ارائه نشده است ولی طبق عرف جهیزیه به مالی گفته میشود که خانواده دختر به هنگام ازدواج به وی اهداء مینمایند تا با خود به خانواده شوهر ببرد. با وجود اینکه مطابق ماده 1107 قانون مدنی که تهیه وسایل زندگی را برعهده مرد گذاشته است […]

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت : ازدواج موقت که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و قواعد و قوانین مربوط به آن هم پیش بینی شده است که وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت در این زمینه راهنمای شما خواهد بود. قواعدی که باید در مورد آن رعایت شود و به صورت الزامی […]

وکیل نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند : چندی پیش در مقاله ای تحت عنوان وکیل نفقه زن در مورد نفقه زن و احکام راجع به آن صحبت کردیم حال در مقاله حاضر در مورد نفقه فرزند و شرایط آن بحث خواهیم نمود. برای کسب اطلاع من باب نفقه به مقاله نکاتی درباره نفقه و مطالعه در مورد نفقه […]

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی : از آنجایی که سند نکاحیه یکی از اسناد رسمی و لازم الأجراست پس این قابلیت را دارد که از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی توسط وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مطالبه گردد. به طور کلی مطالبه مهریه توسط زوجه به دو […]