وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه: مطابق مواد10 و 1080 قانون مدنی، تعیین میزان مهریه به هرمیزان صحیح است و حداقل و حداکثری برای آن تعیین نشده است.
همانطور که در مقاله وکیل مهریه صحبت شد اگر مهریه ای برای زوجه تعیین نگردد، زوجین میتوانند پس از انعقاد عقد نکاح در مورد نوع و میزان آن با یکدیگر توافق نمایند.
عنوان حقوقی بخشش مهریه شامل عناوین مختلفی میشود که عبارتند از: اقرار برای وصول مهریه، بذل مهریه، هبه، ابراء ذمه زوج که هریک آثار وتبعات حقوقی خاص خود را دارا میباشد.

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

وکیل رجوع پس از بخشش مهریه

در صورتی که زوجه خواهان مطالبه مهریه هم باشد چه عقدنکاح به صورت دائم باشد و چه به صورت موقت باشد میتواند از وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی و یا وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت اقدام نماید.سوال اینجاست که اگر زوجه به هریک از عناوین مذکوره از تمام یا بخشی از مهریه خود صرف نظر کند، آیا امکان رجوع زوجه از آن توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد؟
حال در ادامه به شرح هریک از عناوین مذکوره خواهیم پرداخت:

ابراء ذمه زوج

مطابق ماده 289 قانون مدنی:(ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.)
این تعریفی بود که قانون مدنی از ابراء ارائه نموده بود اما به طور کلی ابراء از لحاظ لغوی به معنای بری کردن از…میباشد ولی از لحاظ حقوقی یک عمل حقوقی یک جانبه یا به عبارتی دیگر ایقاع میباشد که نتیجه آن اسقاط یک اثر حقوقی است که با قصد و رضایت یک جانبه میباشد که ممکن است در برابر یک عوضی صورت گیرد و ممکن است که معوض نباشد.
حال این مورد چه ارتباطی با مهریه دارد؟
در مورد مهریه اگر زوجه از عباراتی مانند: از نظر من بر تو تکلیفی در پرداخت مهریه نیست و یا چیزی از حق من در مورد مهریه بر گردن تو نیست و بری الذمه هستی.که در تطابق این عبراتی با تعریفی که از ابراء ارائه شد متوجه میشویم که زوجه به قصد و اراده خود ذمه زوج را از پرداخت مهریه بری نموده است که ممکن است بلاعوض باشد.
برای بری الذمه نمودن زوج از پرداخت مهریه سردفتر اقدام به تنظیم سند اقرار حاکی از ابراء ذمه زوج تنظیم مینماید که در این مورد امکان رجوع زوجه پس از بخشش مهریه، خواه به طور مستقیم یا توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود ندارد.

ابراء ذمه زوج

ابراء ذمه زوج

اقرار به وصول مهریه

رایج ترین و شایع ترین سندی که در دفاتر اسناد رسمی من باب بخشش یا کاهش مهریه تنظیم میشود، اقرار زوجه مبنی بر دریافت تمام یا قسمتی از مهریه میباشد.
باوجود اینکه در ماده 1277 قانون مدنی بیان شده است که:(انکار پس از اقرار مسموع نیست…)اما در مقابل آن تبصره ماده 70 قانون ثبت اشعار دارد:(هرگاه کسی که به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک و یا فته طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یه حواله و یا برات یا چک یا سفته، طلب پرداخت نگردیده است این دعوا قابل رسیدگی خواهد بود.)
همچنین اگر ثابت شود که اقرار دارای فساد بوده و یا اشتباه است اقرار به وصول مهریه اعتباری نخواهد داشت و قابل رسیدگی توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه میباشد.
پس در صورت اثبات موارد فوق الذکر امکان رجوع پس از بخشش مهریه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه امکان پذیر خواهد بود و زوجه میتواند توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه با مراجعه به مراجع قضائی عدم وصول مهریه را به اثبات برساند بر خلاف ابراء که فوقا بیان شد و اثبات آن از لحاظ موضوعی منتفی است.

هبه مهریه

ماده 795 قانون مدنی در تعریف هبه چنین آورده است:(هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک میکند، تملیک کننده واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه میگویند.)
اما از لحاظ لغوی به معنای بخشش و از منظر عرفی هم به معنای تملیک مجانی مال است و به طور کلی هر بخششی را میتوان هبه نامید.
اما در مطابقت عقد هبه و تعریف آن با بخشش مهریه باید گفت که با دو مورد فوق الذکر تفاوت دارد چرا که میتوان از هبه رجوع نمود پس به واقع زوجه میتواند توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه از هبه مهریه رجوع کند.
در چه صورت هبه در مورد مهریه غیرقابل رجوع میباشد؟
هبه در مورد مهریه در صورتی برای زوجه غیر قابل رجوع خواهد بود که زوجه طی عقد خارج لازمی این حق را از خود سلب و ساقط نموده باشد و در این صورت هبه در مهریه عیر قابل رجوع خواهد بود.
اما در مورد هبه اختلاف نظر وجود دارد چرا که عده ای معتقدند که چون هبه قابل رجوع میباشد پس زوجه نیز میتواند از هبه خود در مورد مهریه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه رجوع کند ولی در مقابل عده ای دیگر معتقدند که زوجه نمیتواند از هبه خود در مورد مهریه رجوع کند چراکه مبنای استناد خود را ماده 806 قانون مدنی قرار میدهند که بیان میدارد:(هرکاه دائن طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.)

هبه مهریه

هبه مهریه

نکاتی در مورد هبه در مهریه

 • در صورتی که هبه معوض باشد، یعنی بخشش مهریه در مقابل دریافت مال یا انجام عملی باشد، امکان رجوع زوجه توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد و میان هبه معوض و هبه غیر معوض تفاوت وجود دارد، که البته در مورد هبه غیر معوض و امکان رجوع داشتن یا نداشتن آن اختلاف نظر وجود دارد.
 • میان هبه نامه ای که به صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و هبه نامه عادی که میان زوجین منعقد میشود نیز تفاوت وجود دارد:در هبه نامه رسمی زوجه میتواند به راحتی توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه از هبه خود رجوع کند و چون سند رسمی است امکان انکار و تردید توسط زوج وجود ندارد ام در مورد هبه نامه عادی جهت رجوع زوجه از بخشش خود ابتدا باید وقوع عقد هبه را توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه در دادگاه به اثبات برساند و سپس رجوع از هبه را اعلام نماید.

بذل مهریه

بذل هم که در لغت به معنای بخشش میباشد و نام دیگر آن فدیه میباشد، در ماد 1145 و 1146 قانون مدنی در زمینه زطلاق خلع و مبارات مورد اشاره قرار میگیرد که درمدت عده زن حق رجوع به مابذل و در نتیجه مرد حق رجوع به زوجه را دارد.
جهت مطالعه بیشتر در این زمینه میتوانید به مقاله وکیل طلاق رجوع فرمایید.
پس در نتیجه در طلاق خلع و مبارات امکان رجوع به مابذل توسط وکیل رجوع پس از بخشش مهریه وجود دارد.
نکته مهم: در مورد طلاق توافقی نیز امکان رجوع برای زوجه توسز وکیل رجوع پس از بخشش مهریه تا سه ماه بعد از ثبت طلاق وجود دارد که در مقابل ایجاد کننده حق رجوع برای مرد از طلاق خواهد بود.برای کسب اطلاع بیشتر در این زمینه هم میتوانید مقاله وکیل طلاق توافقی را مطالعه فرمایید.

بذل مهریه

بذل مهریه

قبل از انجام و اقدام به هر عمل حقوقی با وکیل خانواده مشورت نمایید.

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه : در قانون مدنی تعریفی از جهیزیه ارائه نشده است ولی طبق عرف جهیزیه به مالی گفته میشود که خانواده دختر به هنگام ازدواج به وی اهداء مینمایند تا با خود به خانواده شوهر ببرد.
با وجود اینکه مطابق ماده 1107 قانون مدنی که تهیه وسایل زندگی را برعهده مرد گذاشته است ولی بر طبق عرف و سنت تهیه وسایل مورد نیاز زندگی دختر در حد توان برعهده خانواده دختر تعریف شده است. پس میتوان نتیجه گرفت که اگر دختری به هنگام ازدواج جهیزیه با خود به خانواده شوهر نبرد، ترک فعلی از جانب وی صورت نگرفته است.

وکیل استرداد جهیزیه

وکیل استرداد جهیزیه

 

تعریف جهیزیه

مالکیت نسبت به عین جهیزیه از آن دختر میباشد و زوج حق انتفاع و استفاده از آن را دارد و هر زمان که بخواهد میتواند آن را مطالبه نماید.

در صورت مطالبه دختر نسبت به جهیزیه وی باید توسط وکیل استرداد جهیزیه دادخواستی را تحت عنوان دادخواست استرداد جهیزیه به دادگاه تقدیم دارد.

زمان استرداد جهیزیه و اقدام نسبت به آن توسط وکیل استرداد جهیزیه به وکالت از طرف دختر تفاوتی نمی نماید که در چه زمانی باشد خواه در طول زندگی مشترک و یا خواه پس از وقوع طلاق به صورت رجعی و یا توافقی.
جهت کسب اطلاع در مورد طلاق و انواع آن میتوانید به مقالات وکیل طلاق و همچنین وکیل طلاق توافقی مراجعه فرمایید.
مرسوم است که جهت پیشگیری از اختلافات احتمالی دختر و خانواده وی صورتی را از جهیزیه که سیاهه جهیزیه نام دارد به امضاء شوهر و دو نفر شاهد میرسانند. لازم به ذکر است که در صورتی که سیاهه جهیزیه به امضاء شوهر نرسد اعتباری نخواهد داشت.

تعریف جهیزیه

تعریف جهیزیه

فروش مال غیر و استرداد جهیزیه

در صورتی که زوج اقلامی از جهیزیه و یا تمامی آن را بدون اذن زوجه به فروش برساتد، این عمل زوج تحت عنوان فروش مال غیر میباشد چرا که زوج حق تملکی نسبت به آن ندارد، چرا که زوج نسبت به عین و منفعت آن حق تملکی ندارد.
در صورتی که زوج با پیگیریهای وکیل استرداد جهیزیه محکوم گردد باید بدوا عین مال را به زوجه مسترد دارد و در صورتی که تلف عین زوج در برابر زوجه ضامن مثل یا قیمت آن خواهد بود.

دعوای استرداد جهیزیه

از آنجایی که هر ادعایی نیاز به دلیل برای اثبات دارد، پس دعوای استرداد جهیزیه هم از این قاعده مستثنی نمیباشد.
زوجه باید با مشورت با وکیل استرداد جهیزیه اثبات نماید که جهیزیه را به خانه شوهر برده و هنوز هم درآنجا باقی میباشد و ادله اثبات ادعا به شرح ذیل میباشد.

دعوای استرداد جهیزیه

دعوای استرداد جهیزیه

ادله اثبات دعوای استرداد جهیزیه

به طور کلی ادله اثبات دعوای استرداد جهیزیه توسط وکیل استرداد جهیزیه عبارتند از:

 • سیاهه جهیزیه
 • شهادندو نفر شاهد عادل
 • فاکتورهای خرید جهیزیه
 • سوگند زوجه
 • سایر ادله که کلی ترین و اصلی ترین ادله موارد فوق الذکر میباشد.
ادله اثبات دعوای استرداد جهیزیه

ادله اثبات دعوای استرداد جهیزیه

آئین رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

زوجه یا وکیل استرداد جهیزیه در ابتدا باید جهت تشکیل پرونده و طرح دادخواست استرداد جهیزیه به دفاتر خدامت قضائب الکترونیک مراجعه نموده و دادخواست خود را در سیستم ثبت کند.
سپس پرونده به شعبه تعیین شده ارجاع داده میشود تا اظهارات طرفین توسط دادگاه استماع گردد و چنانچه بر دادگاه محرز و مسلم گردد که ادعای زوجه توسط دادگاه صحیح و منطبق بر واقع بوه است، پس در نتیجه شوهر را به استردادجهیزیه ملزم مینماید.
ممکن است دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر نماید، که در صورت مقبولیت اظهارات شهادت شهود دادگاه حکم به استردا جهیزیه را صادر میکند . در تمامی موارد فوق پرونده با پیگیری وکیل استرداد جهیزیه مطرح شده و به خواهد ثمر خواهد
مرجع تقدیم دادخواست استردا جهیزیه

در مورد مرجع رسیدگی باید گفت که اگر خواسته دعوا کمتر از بیست میلیون ریال باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف میباشد اما در صورتیکه خواسته دعوا بیش از 20 میلیدن ریال میباشد.

جهت مطالعه بیشتر در مورد جهیزیه میتوانید به مقاله نکاتی درباره استرداد جهیزیه رجوع کنید.

 

مدارک مورد نیاز جهت دادخواست استرداد جهزیه

 • فهرست یا سیاهه جهیزیه (به امضاء زوج ی یا دونفر شاهد رسیده باشد)
 • فاکتورهای خرید
 • شهادت شود
 • اصل کارت ملی و شناشناسنامه
  به طور کلی وکیل خانواده میتواند مرجع مشورتی شمادر این مورد نیز قرار گیرد.
وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت : ازدواج موقت که در حقوق ایران به رسمیت شناخته شده و قواعد و قوانین مربوط به آن هم پیش بینی شده است که وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت در این زمینه راهنمای شما خواهد بود.
قواعدی که باید در مورد آن رعایت شود و به صورت الزامی است، تعیین مدت و مهریه میباشد.مطابق ماده 1095 قانون مدنی:(در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان عقد است.)
پس در ازدواج موقت عدم تعیین مهر موجب بطلان ازدواج موقت است چراکه از ارکان عقد میباشد در صورتی که در ازدواج دائم بدین صورت نمیباشد و زوجین میتوانند بعد از عقد نیز در مورد مهریه به توافق برسند و در صورت عدم تعیین زن مستحق مهر المثل یا مهرالمتعه میشود.

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

در صورتی که در اثناء مدت ازدواج موقت زن فوت نماید و یا میان طرفین نزدیکی رخ نداده باشد موجب سقوط مهریه نمیشود وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت راهگشای شما خواهد بود .
وجود مدت و لزوم تعیین آن در ازدواج موقت است که موجب تفاوت بارز دیگر میان با ازدواج دائم میشود.که مدتی که در ازدواج موقت تعیین میشود باید به صورت واضح ابتدا و انتهای آن مشخص باشد.
در مطالبه مهریه از طریق وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت میان ازدواج دائم و موقت تفاوتی وجود ندارد.مطالبه مهریه در ازدواج دائم به دوصورت میباشد:

 • مطالبه مهریه از طریق دادگاه
 • مطالبه مهریه از طرق اجرای ثبت اسناد رسمی(جهت کسب اطلاعات در این زمینه به مقاله موجود در سایت بنام وکیل مطالبه مهریهاز طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مراجعه نمایید.)
  در مورد ازدواج موقت هم پرداخت مهریه باید در دفترخانه صورت گیرد.
وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت

عدم پرداخت مهریه در ازدواج موقت

در صورت عدم پرداخت مهریه در مهلت مقررمراتب از طریق اجرای اسناد رسمی ثبت و ابلاغ میشود وزوجه از طریق وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت میتواند چند اقدام به شرح ذیل انجام دهد:

 • توقیف اموال زوج
 • ممنوع الخروج نمودن زوجة
 • در صورتی که مهریه بیش از بیست میلیون باشد وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت میتواند به دادگاه خانواده و در صورتی که مهریه کمتر از بیست میلیون باشد وکیل مطالبه مهریه در ازدواج موقت میتواند به شورای حل اختلاف مراجعه نماید و نسبت به مطالبه مهریه اقدام نماید.

جهت مطالعه بیشتر در مورد مهریه میتوانید به مقاله وکیل مهریه مرجعه نمایید.

عدم پرداخت مهریه در ازدواج موقت

عدم پرداخت مهریه در ازدواج موقت

نفقه در ازدواج موقت

مطابق ماده 1113 قانون مدنی در ازدواج موقت یا به تعبیر قانونی دیکر نکاح منقطع نفقه وجود ندارد ولی طرفین میتوانند با یکدیگر شرط کنند و در واقع ریشه قراردادی دارد.
اما در مورد نکاح دائم مطابق ماده 1106 قانون مدنی نفقه برعهده مرد میباشد.
در مورد نفقه در نکاح دائم در مورد زوجه و هم چنین در مورد فرزند و جرم ترک انفاق به عناوین ذیل رجوع فرمایید:

نفقه در ازدواج موقت

نفقه در ازدواج موقت

ارث در ازدواج موقت

توارث تنها در نکاح دائم میباشد و در ازدواج موقت راهی ندارد و این استنباطی است که از مفهوم مخالف ماده 940 قانون مدنی به دست می آید.
شرط توارث در ازدواج موقت به دلیل مخالفت با قواعد آمره باطل است.

ارث در ازدواج موقت

ارث در ازدواج موقت

نکاتی دیگردر ازدواج موقت

 • بر طبق قانون حمایت خانواده در سه مورد ثبت ازدواج موقت الزامی است:
 1. در صورت باردار بودن زوجه
 2. در صورت حصول توافق طرفین
 3. درج ثبت ازدواج موقت به عنوان شرط ضمن العقد
 • فرزندان حاصله از ازدواج موقت فرزندان قانونی زوجین در ازدواج موقت میباشند و از آنان ارث میبرند.
 • همن طور که فوقا بیان شد زوجین در ازدواج وقت از یکدیگر ارث نمیبرند اما زوج میتواند در وصیت نامه خود به عنوان شرط حقوقی وصیت نماید که مبلغی به همسر خود که در ازدواج موقت وی میباشد پرداخت شود.
  به مانند همیشه توصیه ما به دوستان و همراهان همیشگی خود این است که قبل از هر اقدامی با وکیل خانواده مشورت نمایید.
وکیل نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند : چندی پیش در مقاله ای تحت عنوان وکیل نفقه زن در مورد نفقه زن و احکام راجع به آن صحبت کردیم حال در مقاله حاضر در مورد نفقه فرزند و شرایط آن بحث خواهیم نمود.

برای کسب اطلاع من باب نفقه به مقاله نکاتی درباره نفقه و مطالعه در مورد نفقه زن به مقاله وکیل نفقه زن مراجعه فرمایید.

مطابق ماده 1999 قانون مدنی نفقه فرزند برعهده پدر میباشد. درصورتی که پدر فوت نموده باشد یا توانایی مالی در پرداخت نفقه نداشته باشد، نفقه فرزند برعهده پدربزرگ یا جد پدری میباشد.

وکیل نفقه فرزند

درصورتی هم که پدربزرگ یا جد پدری نیز فوت نموده باشد یا توانایی مالی در پرداخت نفقه فرزند را نذاشته باشد، نفقه فرزند برعهده مادر است و درصورت فقدان مادر یا عدم توانایی مالی وی نیز بر عهده جده پدری و پس از آن برعهده جده مادری است.

وکیل نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند

مستند قانونی نفقه فرزند

به طور کلی درباره نفقه در ماده 1204 قانون مدنی به صورت حصری از مصادیق نفقه ذکر شده است که اشعار میدارد: (نفقه اقارب عبارت است از: مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر حاجت با درنظر گرفتن استطاعت منفق.)

در مورد نفقه فرزند به طور خاص صحبت نشده است اما در ماده فوق الذکر از نفقه اقارب صحبت شده است که نفقه فرزند نیز شامل این ماده میگردد.

در مورد میزان نفقه در قانون ذکری به میان نیامده است و قانونگذار در پرداخت نفقه استطاعت منفق و میزان احتیاج انفاق شونده را در نظرگرفته است.

سن قانونی فرزند در استحقاق نفقه

ماده 1197 قانون مدنی:( کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند به وسیله اشتغال وسائل معیشت خود را فراهم نماید.)

پس بر طبق این ماده تا زمانی که فرزند ندار باشد و شغل و درآمد خاصی نداشته باشد، مستحق دریافت نفقه میباشد.

اما قانون مدنی به صورت کلی در این مورد صحبت نموده است اما از منظر عرفی میان جنسیت فرزند دختر و پسر در مورد سقف سنی در دریافت نفقه تفاوت وجود دارد.

در اینجا به طور کلی تصمیم گیری قضات ملاک عمل قرار خواهد گرفت، اما به طور عرفی فرزند دختر در صورتی که اشتغالی به شغلی نداشته و از استقلال مالی برخوردار نباشد تا زمان ازدواج نفقه وی، برعهده پدر میباشد.

اما در مورد فرزند پسر پس از رسیدن به سن 18 سالگی و اتمام دوره سربازی، در صورتی که توانایی کار کردن داشته باشد دیگر مستحق دریافت نفقه نخواهدبود.

توجه داشته باشید که وکیل نفقه فرزند میتواند در صورت بروز اختلاف در این زمینه میتواند مشکل شما را یا با دادن مشاوره یا از طریق تشکیل پرونده و پیگیری سریع در دادگاه خانواده حل نماید.

سن قانونی فرزند در استحقاق نفقه

سن قانونی فرزند در استحقاق نفقه

نحوه تعیین نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند میتواند با تقدیم دادخواستی به دادگاه مبنی بر مطالبه نفقه فرزند، تشکیل پرونده دهد.

چنانچه میان زوجین توافقی وجود نداشته باشد دادگاه به این صورت عمل خواهد نمود که: ابتدا موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد و کارشناس میزان نفقه را ارزیابی خواهد نمود.

عوامل مختلفی در ارزیابی کارشناس موثر خواهد بود که از فردی به فرد دیگر متفاوت خواهد بود از جمله:

 • وضعیت احتمالی و نیازهای فرزند
 • زندگی در شهرهای بزرگ یا کوچک
 • سطح تحصیلات
 • شغل و محل زندگی زوجین

که کارشناس ضمن مدنظر قرار دادن عوامل مذکوره با بررسی مدارک ارائه شده از سوی مادر یا قیم یا وکیل نفقه فرزند نظر کارشناسی خود را اعلام و میزان نفقه فرزند را تعیین خواهد نمود.

لازم به ذکر است که وکیل نفقه فرزند در تمامی مراحل میتواند به صورت مجدانه امور مربوطه را پیگیری نماید.

نحوه تعیین نفقه فرزند

نحوه تعیین نفقه فرزند

ضمانت قانونی عدم پرداخت نفقه فرزند

اگر پدر با داشتن استطاعت مالی از پرداخت نفقه فرزند خودداری نماید در این زمینه وکیل نفقه فرزند میتواند دو نوع شکایت را مطرح کند:

 • شکایت حقوقی
 • شکایت کیفری

شکایت حقوقی ترک نفقه فرزند

وکیل نفقه فرزند میتواند با مراجعه به دادگاه به وکالت از طرف مادر یا شخصی که حضانت فرزند را برعهده دارد من باب ترک نفقه فرزند مشترک شکایت حقوقی طرح نماید.

در بحث حضانت فزند میتوانید به مقاله وکیل حضانت فرزند مراجعه کنید.

شکایت حقوقی ترک نفقه فرزند

شکایت حقوقی ترک نفقه فرزند

مطالبه حقوقی نفقه فرزند مشترک

ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391:(مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت برعهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد.در این صورت دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.)

که وکیل نفقه فرزند میتواند اقدام به طرح مطالبه نفقه فرزند مشترک از تاریخ تقدیم دادخواست تا آینده را نماید که روال رسیدگی دادگاه فوقا بررسی و بیان گردید.

نکاتی درباره مطالبه حقوقی نفقه فرزند مشترک
 • برابر تبصره ماده 533 قانون حمایت خانواده، فرزندان ناشی از لقاح مصنوعی و یا تحت سرپرستی نیز به مانند فرزند مشترک دارای حق قانونی مطالبه نفقه میباشند و تمام احکام مذکوره در مورد آنان نیز اطلاق دارد.
 • بر طبق ماده 1206 قانون مدنی نفقه گذشته قابلیت مطالبه ندارد و مطالبه ناظر به نفقه آینده است.
 • در مورد فرزندان دختر کمتر از 9 سال و پسر کمتر از 15 سال وکیل نفقه فرزند میتواند به وکالت از طرف مادر یا شخصی که حضانت فرزند برعهده وی میباشد اقدام به طرح دعوا نماید ولی در مورد فرزندان بعد از سنین  مذکوره تا 18 سال فرزندان در صورتی میتوانند علیه پدر خود اقامه دعوی نمایند که از دادگاه حکم رشد گرفته باشند.

شکایت کیفری ترک نفقه فرزند

در صورتیکه پدر با داشتن استطاعت مالی نفقه فرزند خود را پرداخت نکند، قانونگذار در قانون برای این مورد عنوانی مجرمانه تحت عنوان جرم ترک انفاق در نظر گرفته است.

اما تحقق این جرم شرایطی دارد.

شرایط تحقق جرم ترک انفاق

شرایط تحقق جرم ترک انفاق عبارتند از:

 • وجود استطاعت مالی پدر
 • فرزند شرایط مالی مناسبی نداشته باشد.
 • فرزند نتواند به شغلی اشتغال داشته باشد.

مجازات جرم ترک انفاق

مطابق ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب1391 مجازات جرم ترک انفاق  محکومیت بهحبس تعزیری درجه 6به میزان بیش از 6 ماه تا یکسال میباشد.

حکم این قانون در مورد جرم ترک انفاق در مورد نفقه زن نیز صراحت دارد که میتوانید به مقاله وکیل ترک انفاق رجوع فرمایید.

در پایان به مانند همیشه توصیه ما براین میباشد که قبل از هرگونه اقدامی در این زمینه با وکیل خانواده مشورت نمایید.

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی : از آنجایی که سند نکاحیه یکی از اسناد رسمی و لازم الأجراست پس این قابلیت را دارد که از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی توسط وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مطالبه گردد.
به طور کلی مطالبه مهریه توسط زوجه به دو طیق امکان پذیر میباشد:

 • مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
 • مطالبه مهریه از طریق دادگاه

نکته: قبل از انجام هر اقدامی لازم است با یک وکیل خانواده مشورت نمائید.

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

تفاوت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با مطالبه مهریه از طریق دادگاه

 • در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، عملیات اجرائی به محض درخواست کتبی زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی شروع میشود ولی در محاکم دادگستری عملیات اجرائی پس از صدور حک قطعی مراحل اجرائی آغاز میشود.
 • در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی به صرف تقاضای زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی، عملیات اجرائی بدون تعیین وقت آغاز میشود، در حالی که مطالبه مهریه از طریق دادگاه مستلزم تعیین وقت و رسیدگی ماهیتی است و فرآیند رسیدگی طولانی است.
  جهت آشنایی و مطالعه بیشتر در مورد مهریه میتوانید به مقاله وکیل مهریه رجوع فرمائید.

مدارک مورد نیاز وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

قبل از شرح نحوه مطالبه مهریه لازم برآن دیدیم تا مدارک مورد نیاز را ذیلا ذکر کنیم:

 • اصل سند نکاحیه
 • مدارک شناسایی
 •  وکالتنامه وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی
مطالبه مهریه

مطالبه مهریه

نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

جهت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی با در دست داشتن مدارک فوق الذکر با مرجعه به دفترخانه ای که عقد نکاح در آنجا منعقد شده است تقاضای صدور اجرائیه نسبت به مهریه را مینماید.

پس از آن سردفتر ازدواج پس از احراز هویت متقاضی و یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی و همچنین احراز صلاحیت در مطالبه مهریه اجرائیه را به اداره ثبت ارسال مینماید.

توضیح اینکه اجرائیه که نسبت به مطالبه مهریه میباشد، شامل مورد اجراست که به مهر و امضاء سردفتر ازدواج رسیده و همان طور که فوقا ذکر شد به اداره ثبت ارسال میگردد.

اجرائیه در فرم های چاپی مخصوصی نوشته میشود که از طریق اداره ثبت در اختیار دفاتر اسناد رسمی(دفاتر ازدواج) قرار میگیرد.
پس از صدور اجرائیه نسبت به مطالبه مهریه سردفتر موظف است که مراتب را از طریق پست پیشتاز به زوج اطلاع دهد.پس از این مرحله زوجه جهت تشکیل پرونده به اداره ثبت مراجعه نموده و سپس اداره اجراء ثبت اجرائیه را به زوج ابلاغ میکند.لازم به ذکر است که مهلت قانونی برای زوج نسبت به پرداخت مهریه مطابق ماده 20 قانون اجرای مفاد اسناد رسمی 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه میباشد.

اگر زوج ظرف این 10 روز نسبت به پرداخت مهریه اقدامی انجام نداد،زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی میتواند نسبت به توقیف اموال و مسدود نمودن حسابهای بانکی زوج اقدام نماید.دقت داشته باشید که نسبت به مستثنیات دین نمیتوان اقدامی نمود که ذیلا به تعریف آن خواهیم پرداخت.

پس از این مرحله اموال جهت قیمت گذاری به کارشناس رسمی ارزیاب اموال ارجاع میشود که پس از قیمت گذاری اموال به مزایده و حراج گذاشته میشوند تا از محل فروش آنها مهریه زن پرداخت شود.

پیشنهاد ما بر این است که به دلیل طولانی بودن روند رسیدگی با دادن وکالت به وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی سریعتر به مطالبات خود برسید.

تعریف مستثنیات دین

مطابق ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مستثنیات دین صرفا شامل موارد زیر است:

 • منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد.
 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برایرفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود.
 • کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها
 • وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 •  مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود. مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
مستثنیات دین

مستثنیات دین

تذکرات مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

 • درصورتیکه شوهر فوت نموده باشد لازم است زوجه نسبت به اخذ گواهی حصر وراثت اقدام نماید.
 • در صورتیکه زوج کارمند باشد به میزان یک چهارم حقوق و مزایای او قابل توقیف است.
 • مرور زمان شامل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی نمیشود ولی در صورتیکه زوجه یا وکیل مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی ظرف مدت 5 سال از تاریخ صدور اجرائیه اقدام ننماید، اجرائیه مطابق ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی کأن لم یکن خواهد شد و باید مجددا مراحل فوق الذکر از ابتدا طی شود.
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی

وکیل ترک انفاق

وکیل ترک انفاق

وکیل ترک انفاق : پس از انعقاد عقد نکاح مطابق قانون پرداخت نفقه زن و پس از آن فرزندان برعهده زوج میباشد.اما ممکن  است  که مرد زمانی به این وظیفه خود عمل نکند که ترک انفاق نامیده میشود. و قانونگذار ترک انفاق را در  ماده 642 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان جرائم بر ضد حقوق و تکالیف جرم انگاری نموده و بدان جنبه کیفری بخشیده است.

پس میتوان نتیجه گرفت که  قانونگذار در مورد ترک انفاق علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ضمانت اجرای کیفری را نیز پیش بینی نموده است. پس بهتر است که از عبارت جرم ترک انفاق استفاده شود.

وکیل ترک انفاق

وکیل ترک انفاق

شکایت کیفری جرم ترک انفاق

ماده 53 قانون حمایت خانواده جهت تضمین اجرای حق و تکلیف زوجه جرم ترک انفاق را قابل شکایت کیفری دانسته است.

زن زمانی به سراغ شکایت کیفری با موضوع ترک انفاق میرود که یا توسط مرد از منزل بیرون شده اند و یا با وجود زندگی مشترک مرد به وی نفقه نداده و او را رها کرده است.

جهت شکایت کیفری جرم ترک انفاق زوجه میتواند با مراجعه به دادگاههای کیفری محل سکونت خودشکایت ترک انفاق را مطرح کند.پیشنهاد ما براین است که به جهت تسهیل و تسریع زوجه در رسیدن به این حق قانونی و مشروع خود توسط وکیل ترک انفاق شکایت کیفری خود را با موضوع ترک انفاق مطرح نماید.

قبل از طرح شکایت کیفری بخاطر جرم ترک انفاق لازم است با وکیل خانواده مشورت نمایید.

اما از آنجایی که هرجرمی ارکان دارد لازم است که ارکان جرم ترک انفاق را بشناسیم که ذیلا بررسی میگردد.

ارکان جرم ترک انفاق

 • عنصر قانونی جرم ترک انفاق بدین معناست که فعل یا ترک فعلی رخ داده است و در قانون جرم انگاری شده است که در جرم ترک انفاق نیز مرد از تکلیف قانونی خود که پرداخت نفقه می باشد امتناع نموده و قانون این ترک فعل را در ماده 53 قانون حمایت خانواده:( هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین به او ندهد یا ازتأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید به حبس تعزیری درجه ۶ (ازشش ماه تا دوسال) محکوم می شود.)، به طور صریح جرم محسوب نموده است.

به دلیل اینکه جرم ترک انفاق از جرائم قابل گذشت میباشد و جرائم قابل گذشت با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب جزائی و با گذشت وی اجرای مجازات متوقف میشود،پس جرم ترک انفاق با شکایت زوجه توسط وکیل ترک انفاق در دادگاه کیفری طرح و توسط وکیل ترک انفاق نیز پیگیری میشود.

نکته ای که در اینجا لازم به ذکر میباشد این است که ترک انفاقی هم که در مورد زوجه ای که طبق قانون مجاز به عدم تمکین است و همچنین فرزندانی که ناشی از لقاح مصنوعی و یا کودکانی که تحت سرپرستی هستند نیز، مشمول حکم ماده فوق الذکر و تبصره های آن میشود.

در استحقاق زوجه در مورد نفقه فقیر بودن و یا احتیاج زوجه شرط نیست بلکه در هرحال نفقه برعهده زوج است، گرچه زن ثروتمند باشد.

ضمنا زوجه باید همسر دائمی مرد باشد تا مستحق نفقه گردد.جهت مطالعه بیشتر در مورد نفقه و مساطل حقوقی مربوطه به آن به مقاله وکیل نفقه زن رجوع شود.

در تمامی مراحل وکیل ترک انفاق به خوبی میتواند موضوع را پیگیری نماید.

 • عنصر مادی که در خارج واقع میشود در جرم ترک انفاق نیز امتناع و خودداری مرد از پرداخت نفقه میباشد.
 • عنصر روانی نیز که وجود ارده و قصد مجرمانه است در جزم ترک انفاق هم وجود قصد و اراده مرد در ترک انفاق میباشد.

پس برای وقوع جرمی وجود این سه عنصر مذکوره واجب و لازم است.پس در مورد مردی که به دلیل فورش ماژور و یا اینکه به علتی در حبس به سرمیبرد جرم ترک انفاق مصداقی ندارد چرا که  عنصر روانی که وجود سوء نیت و عمد در فعل یا ترک فعل میباشد مخدوش است و مرد در این مورد قصد مجرمانه ای ندارد.

در ادامه بحث واجب دانستیم تا نمونه ای از شکایت کیفری جرم ترک انفاق را که وکیل ترک انفاق میتواند در دادگاه کیفری مطرح و پیگیری نماید، را بیاوریم.

جرم ترک انفاق

جرم ترک انفاق

نمونه دادخواست شکایت جرم ترک انفاق

ریاست محترم دادسرای ناحیه…

باسلام و احترام به استحضار میرساند، اینجانب…شاکی فوق در تاریخ…طی عقدنامه شماره…دفترخانه…به عقد دائمی آقای…درآمده ام. نامبرده بعد از عقد تاکنون فقط مبلغ…به بنده پرداخت نموده و با وجود آمادگی اینجانب برای تمکین، از پرداخت نفقه حال اینجانب خودداری کرده است، لذا از محضر دادگاه بخاطر ترک انفاق از نامبرده شکایت دارم و خواهان تعقیب کیفری وی میباشم.

نحوه شکایت کیفری تر ک انفاق

پس از آن که وکیل ترک انفاق به وکالت از طرف زن شکایت کیفری را طرح نمود، ابتدا در سیستم رایانه ثبت میگردد و پس از آن به یکی از شعب دادیاری ارجاع میشود. دادیار شعبه با پرسش از وکیل ترک انفاق من باب نشانی زوج، متهم را از طریق سامانه ثنا فرامیخواند.که ممکن است احضار به صورت تلفنی و یا با تحویل برگ اخطاریه به وکیل ترک انفاق و ارجاع به کلانتری به همراه مأمور ابلاغ به صورت حضوری باشد.

آنچه که در برگ ابلغ درج میشود این است که مرد باید برای ادای توضیحات به دادسرا حاضر گردد و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد. درمواردی هم ممکن است که نیاز باشد برای تکمیل پرونده تحقیقات را کلانتری از طریق دایره قضائی تکمیل کند و سپس به دادسرا ارسال نماید.

واکنشی که مردان در برابر اتهام ترک انفاق پس از احضار در دادسرا از خود نشان میدهند یا انکار اتهام و یا قبول آن و طرح ادعای عدم تمکین زوجه میباشد، که در صورتی که دلائل ارائه شده از طرف مرد موجه و نزد دادگاه مقبول واقع شود، شکایت جرم ترک انفاق که از طرف زوجه توسط وکیل ترک انفاق مطرح شده مختومه خواهد شد.

ممکن است که مرد مدعی پرداخت نفقه گردد، که در این صورت قاضی پرونده با بررسی مدارک و اثبات ادعا اقدام به صدور قرار منع تعقیب مینماید.

توضیح اینکه جرم ترک انفاق ازجمله جرائم مستمر است پس به دفعات قابل شکایت کیفری است و در صورتی که برای اثبات نیاز به احضار شهود در دادگاه باشد و ایشان حاضر نشوند دادیار دستور تکمیل تحقیقات توسط کلانتری و ارسال آن به دادسرا را میدهد.

شکایت کیفری ترک انفاق

شکایت کیفری ترک انفاق