مجازات قاچاق در ایران

مجازات قاچاق : حمل و نقل کالا از نقطه ای به نقطه ای ، خواه دو نقطه مزبور در داخل کشور باشد ، خواه یک نقطه در داخل و یک نقطه در خارج باشد ، برخلاف مقررات مربوط به حمل و نقل ، بطوریکه این عمل ناقض ممنوعیت یا محدودیتی باشد که قانونا مقرر شده […]

شرایط دریافت بیمه بیکاری

شرایط دریافت بیمه بیکاری : گاهی اوقات برخی از صاحبان مشاغل بنا به دلایلی از کار بیکار میشوند. بیکار به فردی اطلاق میشود که بدون میل و اراده ی خود از کار بیکار شده یا از سوی کارفرما تعدیل شده است. شرایط دریافت بیمه بیکاری کارگر به صورت غیرارادی بیکار شده باشد بازنشسته یا مستمری […]

استرداد هدایای دوران نامزدی در صورت به هم خوردن وصلت

استرداد هدایای دوران نامزدی در صورت به هم خوردن وصلت : نامزدی و یا وعده ازدواج ، قراردادی است بین دو نفر که به منظور ازدواج در آینده بسته میشود. وعده ازدواج ، ایجاد علقه ی زوجیت نمیکند. بنابراین هر یک از زن و مرد ، مادام که عقد نکاح جاری نشده است ، میتوانند […]