اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه : اگر فردی اقدام به طرح دعوا کند و باتوجه به طی مراحل بدوی ، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی محکوم به بی‌حقی بشود ، دیگر قادر نیست مجددا طرح دعوا کند و دوباره مراحل بدوی ، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را بگذراند ؛ زیرا اصل اعتبار امر مختومه مانع از طرح دعوای مجدد خواهد […]

مجازات استراق سمع در قانون

مجازات استراق سمع در قانون : اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد که بازرسی و نرساندن نامه‌ها ، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلفنی و تلکس ، سانسور ، عدم مخابره و نرساندن آنها ، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون […]