قواعد اختصاصی خیارات بخش اول

خیار شرط خیار شرط به حالتی گفته می‌شود که برای یکی از دو طرف قرارداد یا هر دو طرف قرارداد و یا حتی شخص سومی غیر از طرفین قرارداد حق فسخ پیش‌بینی شده باشد. بطورمثال در قرارداد اجاره، برای موجر و مستأجر و یا شخص ثالثی مانند برادر موجر، حق فسخ اجاره ظرف مدت معینی […]

دانستنیهای حقوقی تهاتر

نکات کلیدی در رابطه با تهاتر : تهاتر بدین مضمون است که دو نفر از یکدیگر طلبی داشته باشند و هر یک برای پرداخت بدهی خود به طرف مقابل، استناد به طلب خود کرده و با استفاده از آن طلب، بدهی خود را پرداخت می‌کنند. تهاتر قهری یکی از انواع تـهاتر، تهاتر قهری می‌باشد. بدین […]