ابلاغیه الکترونیکی و تاثیرات حقوقی آن

ابلاغیه الکترونیکی و تاثیرات حقوقی آن در روند رسیدگی پرونده های قضایی ،  ابلاغ به منزله رکن دادرسی عادلانه: ابلاغ به عنوان یکی از ارکان اساسی دادرسی عادلانه همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. و پیرامون آن، قوانین و مقررات متعددی وضع کرده است. بر همین اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در باب […]

مسائل حقوقی پیرامون 110 سکه مهریه

مسائل حقوقی پیرامون 110 سکه مهریه با وکیل نادری : اگر زوج در هنگام عقد نکاح در عقدنامه میزان مهریه را بیش از ۱۱۰ سکه درج کند. زمانی که زوجه مهریه خود را مطالبه کند وفق قانون زوج مکلف است که بصورت عندالمطالبه ۱۱۰ سکه مهریه را پرداخت کند. و در صورتی که توانایی پرداخت […]

مسدود کردن کد ملی محکوم علیه

تشکیل پرونده اجرایی در اجرای احکام و مسدود کردن کد ملی محکوم علیه : هنگامی که فرد به موجب رای قطعی دادگاه، برگه اجرائیه پیرو لایحه تقاضای صدور اجراییه به نفع او صادر میشود. رای برای اجرا به اجرای احکام مدنی منتقل میشود و پرونده اجرایی تشکیل میشود. زمانی که در اجرای احکام مدنی استعلامات […]

اعتراض به نظر کارشناسی

قابلیت اعتراض به نظر کارشناسی : نظریه کارشناسی که از سوی کارشناس یا کارشناسان رسمی قوه قضائیه و به موجب قرار کارشناسی که از سوی دادگاه صالح تهیه و تنظیم میشود. همواره نمی‌تواند بدون اشکال و بدون هیچ اعتراضی علت صدور رأی بشود. به عبارت دیگر هر یک از طرفین و حتی قاضی، طبق قانون […]

4 شرط عزل قیم در قانون

شرایط عزل قیم در قانون : قیم شخصی که امور مالی شخص محجور را مدیریت میکند. به عبارت دیگر سرپرستی امور مالی شخص محجور را برعهده دارد. همچنان که برای نصب قیم شرایطی باید وجود داشته باشد. و در صورت واجد شرایط بودن فرد، قـیم نامه از سوی دادگاه تنظیم میشود. که مدرک مثبت سمت […]