وکیل حضانت فرزند + 3 نکته ضروری

گرفتن حضانت فرزند ان و کلیه حقوق مربوطه با وکیل پایه یک دادگستری پوریا نادری : کودکان برای رشد و نمو خود نیازمند پرورش در محیط امن و چارچوبی بنام خانواده هستند و اهمیت این موضوع به حدی است که قانونگذار مواد 40 تا 47 قانون حمایت از خانواده و همچنین 1168 الی 1179 قانون […]

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی + طرح شکایت

سهم الارث خاله عمو دایی عمه در قانون

سهم الارث خاله عمو دایی عمه در قانون : به طور کلی در مبحث ارث سه طبقه وجود دارد. بدین شرح که در صورت وجود افرادی در طبقه نخست، افراد حاضر در طبقه دوم ارث نمی برند. و یا در صورت وجود افرادی در طبقه دوم، افراد موجود در طبقه سوم ارث نخواهند برد. بنابراین […]