ابطال سند رسمی

ابطال سند رسمی اقدامی حقوقی در جهت اصلاح و صدور مجدد سند رسمی است .

در تعریف اسناد رسمی این چنین عنوان شده است به نوشته هایی اطلاق می شود که توسط مامورین در حیطه انجام وظایف قانون و مطابق قانون صادر می شود .

پس در نظر داشتن 3 شرط ذکر شده در قانون برای درج وصف رسمی بودن برای یک سند ضروری است .

چگونه سند رسمی را باطل کنیم ؟

برابر قانون ثبت اسناد رسمی ، دادگاه ها و مراجع دولتی موظف به تبعیت از مفاد اسناد رسمی می باشند فلذا قوی ترین و محکم ترین دلیل برای رسیدگی در دادگاه ارائه سند رسمی می باشد .

حال ابطال اسناد رسمی خود پروسه ای است که می بایست یا از طریق مرجعی که آن را صادر نموده و یا دادگاه صورت پذیرد و بیشتر این دعاوی ابطال اسناد رسمی در خصوص انجام معاملات معارض است و فردی که ابتدا مالک بوده لیکن سند رسمی بنام وی صادر نگردیده دادخواست ابطال سند رسمی را مطرح می نماید .

نوشته‌ها

نکاتی درباره وکالت بلاعزل

در مقاله حاضر سعی بر آن داشته ایم تا ویژگی های وکالت بلاعزل را مطرح نموده و شرایط و چگونگی از بین بردن وکالت بلاعزل را بیان نماییم . نکاتی درباره وکالت بلاعزل وکالت بلاعزل سندی است که در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده وطی آن وکیل اختیاراتی را از موکل خود دریافت می‌کنند و […]

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]