ابطال سند رهنی

 

سند رهنی از جمله اسناد رسمی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم میشود و به موجب ان راهن ملک خود را به عنوان وثیقه ی بدهی خود در رهن مرتهن قرار میدهد.

به عنوان مثال راهن شخصی است که وام میگیرد ، مرتهن بانک است و ملک را مال مرهونه می گویند .

از انجایی که تنظیم سند رهنی از اهمیت زیادی برخوردار است در صورت تنظیم سند رسمی به صورت غیر قانونی یا مغایر با اصول ،باید اقدام به ابطال سند رهنی شود که ابطال سند رهنی نیز با ارائه دادخواست به دادگاهی که مال غیر منقول در حوزه ی متبوعه ان واقه شده است صورت میگیرد.

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]