اجاره عادی

 

به اجاره هایی که در شکل قولنامه یا بیع نامه و یا اجاره نامه هایی که مالکین و موجران با اتمام زمان قرارداد میان خود نوشته و برای تمدید زمان اجاره صورت گرفته و به ثبت قانونی و دفتری نرسیده باشند و صرفا بعنوان یک قرارداد میان افراد صورت گرفته باشد اجاره نامه ی عادی گفته می شود

این اجاره نامه ها به ثبت رسمی نرسیده اند و در هنگام پیگرد قانونی از اعتبار پایینی در نظر قانونگذار دارند.

نوشته‌ها

نکاتی درباره دریافت حکم تخلیه

نکاتی درباره دریافت حکم تخلیه : همانطور که متون مشاوره های قبلی بیان گردید دعاوی که موضوع آن در اختیار گرفتن ملک می باشد انواع مختلف داشته و از لحاظ حقوقی بسیاری از آنها دارای شباهت های فراوان با یکدیگر هستند ازین رو موارد در هر گونه اقدام می بایست تمامی جزییات به دقت بررسی […]