اجاره

 

به پرداخت بهایی برای گرفتن مالکیت شی ء و یا ملکی برای مدتی معین اجاره گفته می شود که کاربرد آن در موضوعات مختلف دارای قوانین و مقررات خاص خود است،

به شخص خواستار اجاره کردن موضوع ، موجر و به صاحب موضوع مالک گفته می شود.

نوشته‌ها

وکیل الزام به تحویل مورد اجاره

الزام به تحویل مورد اجاره: در دنیای امروزه به دلیل گسترش انواع مختلف عقود اجاره میان مردم، قوانین و مقررات خاصی برای هر نوع از این عقود و قراردادها معین شده که یکی از آنها الزام موجر به تحویل مورد اجاره می باشد که در این مقاله به آن می پردازیم. الزام موجر به تحویل […]