اجرای مجازات شلاق

همانطور که میدانیم اجرای مجازات شلاق در جرایم حدود الهی و یا تعزیرات مورد حکم قرار می گیرد که قانون ، اجرای مجازات شلاق را منوط به رعایت مواردی نموده است که بخشی از آن برگرفته از شرع مقدس می باشد  .

به عنوان مثال شرع مقدس شلاق را بر کل بدن فرد مجرم به غیر سر و صورت و عورتین جایز می داند به ترتیبی که بتوان آنرا تاریانه قلمداد نمود .

لیکن در قانون آیین دادرسی کیفری صرفاً به موارد مختصری از آن اشاره شده است که آن موارد مربوط به بخش اجرای احکام کیفری می باشد .

موارد مختصری از آن شامل این موضوعات است که اجرای حکم شلاق برای طن باردار و یا زن شیرده ممنوع است و یا فردی که بیمار است و بیماری اش با اجرای حکم تشدید می شود اجرای حکم تا بهبود این فرد به تعویق خواهد افتاد .

بدیهی است این موارد بسیار کلی بوده و در آیین نامه ای جزئی تر بنام آیین نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری و منع از اقامت در محل یا محل های معین تمامی موارد جزئی در اجرای حکم شلاق به تفصیل بیان شده است .

 اجرای مجازت شلاق

جزییات اجرای مجازات شلاق از ماده 122 آیین نامه لغایت 134 ادامه داشته که حتی ویژگی های تازیانه نیز در آن با جزئیات قید گردیده که در جهت مطالعه بیشتر در این خصوص میتوانید به بخشی از  آیین نامه که به صورت فایل عکس در متن حاضر می باشد مراجعه نمایید .

 اجرای مجازات شلاقوکیل مصرف مشروب

نوشته‌ها

بهترین وکیل مجازات حدی

بهترین وکیل مجازات حدی : مجازات حدی به نوعی از مجازاتها گفته میشود که با شلاق اجرا میشود اکنون در این مطلب میخواهیم به برسی نححوه اجرای عملی حکم حدی بپردازیم . وسیله اجرای مجازات شلاق در کشور ما نوار چرمی به هم تابیده شده به طول ۱۰۰ الی ۱۲۰ سانتی متر و به قطر […]