احقاق حق

به گرفتن و بدست آوردن حق توسط فردی که مالک حق است، احقاق حق گفته می شود که توسط قانون و براساس ضوابط قانونی صورت می گیرد
جایگاه وکیل در این اینگونه از پرونده ها بسیار حائز اهمیت است و این عملکرد وکیل است که روند پرونده را مشخص و معین می کند

نوشته‌ها

وکیل رفع مزاحمت و ممانعت از حق

رفع مزاحمت و ممانعت از حق : دعوایرفع مزاحمت و ممانعت از حق: ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی : دعوای ممانعت از حق عبارت است از تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد برای مثال : کشاورزی از ملک مزروعی کشاورزان دیگر دارای حق مجرا […]