ادارات ثبت

به اداراتی که در آن اسناد و اموال مردم به ثبت قانونی و رسمی می رسد ادارات ثبت گفته می شود

ادارات ثبتی در صورت نیاز افراد با مدارک معین شده اطلاعات مورد نیاز آنان را در اختیارشان قرار می دهد

نوشته‌ها

وکیل تغییر سن

وکیل تغییر سن:   وکیل تغییر سن : ثبت مشخصات افراد در شناسنامه از دوره پهلوی در ایران اجباری شد اما باید یادآوری کرد برخی از خانواده‌ها با این تغییرات و این قانون مخالف بوده و یا اهمیت آن را درک نکرده و تنها از روی اجبار اقدام به دریافت شناسنامه برای خود و فرزندان […]