ارثیه

 

ارثیه به آنچه که از فردی فوت شده به جای میماند. وبه بازماندگان و ورثه او انتقال میابد گفته میشود.ارثیه هم میتواند دارایی مثبت مانند ملک زمین ماشین پول و…. باشد ویا میتواند به صورت منفی مانند بدهی ودیون نیز باشد ارث بران نیز شامل سه طبقه : همسر وفرزندان وپدرa مادر /خواهر وبرادر یا برادر زاده وخواهر زاده/ عمو .عمه .خاله. دایی وفرزندان آنها.

نوشته‌ها

استثنائات ارث (حبوه )

استثنائات ارث (حبوه ) استثنائات ارث (حبوه ) : موضوعی که در این مقاله میخواهیم درباره آن به بحث وبررسی بپردازیم در خصوص یکی از استثنائات ارث به نام حبوه میباشد. اصل در مسئله ارث این است که تمام وارث در جمع اموال متوفی از ایشان ارث خواهند برد و این از واجبات الهی است […]

وکیل تقسیم ترکه

وکیل تقسیم ترکه: مفهوم ترکه آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود منظور از ترکه ، دارایی مثبت می باشد. دارایی عبارت است از اموال عینی، منفعت، طلب و کلیه حقوق مالی فقط دارایی […]

مالیات بر ارث

مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات های مستقیمی می باشد که دولت از افراد دریافت مینماید که به شرح زیر است: مالیات بر ارث چیست ؟ هر گاه فردی فوت نماید و ورثه داشته باشد، وراث باید ابتدا  درخواست انحصار وراثت کنند و همچنین باید به مدت حداکثر یک سال از تاریخ فوت، به […]

نمونه کارها