ارزش

 

 

ارزش در اصطلاح به معنی دانش و عقایدی است که انسان ها درباره ی خوبی و بدی وقایع زندگی دارند و افراد برای حفاظت از ارزش هایشان گاهی مواردی را زیر پا می گذارند