ارش

 

ارش مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی یا بدنی که در شریعت برای ان اندازه ای مشخص نشده به خسارت دیده پرداخت میگردد.

تعیین ارش معمولا با کارشناس پزشکی قانونی و رآی دادگاه است. 3 مورد از مهمترین موارد ارش : ارش عیب،ارش جنایت ،ارش خدش و ارش بکارت است .

نوشته‌ها

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی

نکاتی درباره ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی : گردشکار متهم به اتهام فوق تحت تعقیب واقع گردیده پرونده امر به دادگاه ارسال پس از تشریفات قانونی و احضار طرفین در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی و به شرح زیر […]