استشهادیه

برگه ای است عادی که طی آن خواهان اثبات ادعایی از گواهان و افرادی که نسبت به موضوعی اطلاع دارند درخواست می نماید که اثبات موضوع را گواهی نمایند به این برگه استشهادیه می گویند که البته در قانون در خصوص اعسار و همچنین اخذ گواهی حصر وراثت تنظیم آن ضروری است .

نوشته‌ها