استیفا

 

 

کلمه ی استیفا در دو معنی به کار می رود:
1)حق یا مال را به طور کامل گرفت
2)کاری را به طور کامل انجام دادن، حق چیزی را ادا کردن
معنای قدیمی آن شغل و وظیفۀ مستوفی که حساب مالیات افراد بود می توان اشاره کرد
معنای ادبی آن نیز ادا کردن حق مطلب به نحو احسن می باشد

نوشته‌ها

وکیل صدور حکم حجر

وکیل صدور حکم حجر حجر: کلمه حجردر لغت به معنای محرومیت شخص و ممنوعیت آن از انجام دادن برخی کارها و اعمال است. به بیان دیگر تمام افراد دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفا یعنی توانایی اجرای آن حق و استفاده از آن حق را نداشته […]