اسناد عادی

اسناد عادی جز دلایل اثباتی بوده که مطابق قانون اسناد به دو قسم سند رسمی و سند عادی تقسیم می شوند . سند رسمی سندی است که توسط مامورین دولتی در حیطه وظایف مطابق قانون صادر می شود و هر آنچه سند رسمی محسوب نگردد سند عادی به حساب خواهند آمد . اسناد از لحاظ قابلیت وصول به اسناد لازم الاجرا نیز تقسیم می شوند این اسناد از طریق دوایر اجرای ثبت قابلیت اجرایی دارد مثال اسناد لازم الاجرا عبارتند از چک ، مهریه و قبوض اقساطی آن ، اظهارنامه مطالبه شارژ ، قرار دادهای بانکی مطابق قانون بانکداری بدون ربا و مبالغ پرداختی شرکت های بیمه جهت واریز دیه و خسارات بزه دیده مطابق قانون جدید بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه .

نوشته‌ها

نکاتی درباره مطالبه وجه رسید عادی

در خصوص مشاوره حقوقی مطالبه وجه رسید عادی و فاکتور بیان چند نکته ضروری است چرا که در این نوع دادخواست مطالبه ، طلبکار فاقد هرگونه سند تجاری مانند چک و یا سفته می باشد ، باید به این نکته مهم توجه داشت که قانونگذار و محاکم وجود چک و یا سفته در اختیار هر […]