اضافه کردن

 

افزودن و بیشتر کردن حجم و یا اندازه ی چیزی که در ابعاد مختلف زندگی کاربرد دارد و بسته به نوع استفاده و محل استفاده از آن دارای شرایط مختلف می شود

در قانون هرگونه اضافه کردن و کاستن از قرارداد ها و یا عهدنامه ها بدون نظارت قانون جرم محسوب و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته می شود

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و […]