اعسار

اعسار در لغت به معنای عسرت و تنگدستی می باشد و در قالب حقوقی به دادخواستی گفته می‌شود که مدیون در دادگاه مطرح نموده و به استناد آن مدعی عدم توانایی مالی در پرداخت محکوم به و دیون مالی خود می شود لازم به ذکر است محاکم در صورت تایید و اثبات تنگدستی حکم پرداخت محکوم به به صورت اقساط را صادر می نمایند در غیر اینصورت ضمن رد خواسته محکوم علیه ،  ایسار اورا تایید می نمایند . (ایسار به معنی توانایی و دارایی فرد و تمکن ایشان می باشد)

در حقوق می توان این عدم توانایی مالی را در بخش عمده تقسیم نموده :

  • اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (مطاب قانون آیین دادرسی مدنی)
  • اعسار از پرداخت محکوم به (مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

در هر دو مورد پذیرش این امر با دادگاه است و اثبات آن نیازمند رعایت شرایط شکلی و قانونی بوده و در مواردی عدم رعایت این شرایط ولو با وجود عسرت و دتنگدستی نیز ، این امر به اثبات نمی رسد .

مقالات متعددی در این خصوص نوشته شده که می توان به آن مراجعه نمود و بیشتر دعاوی مطروحه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه است که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله وکیل اعسار از پرداخت مهریه مراجعه نمایید .

باید توجه داشت از شرایط ضروری تنظیم این دادخواست وجود استشهادیه مکتوب بوده که باید میزان بدهی و میزان درامد و اطلاعات شهود و همچنین منشا اطلاعات ایشان مشخص و دقیق بیان گردد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره اختیارات و وظایف قیم

نکاتی در باره اختیارات و وظایف قیم قیم چه کسی است؟ قیم کسی است که در صورت نبودن ولی خاص (پدر،جد پدری ووصی)از سوی دادگاه برای سرپرستی و اداره امورمحجور منصوب می شود. محجورین: کسانی هستند که یکسری محدودیت جسمی و روحی دارند و همین جهت قانون گذار باید آنها را حمایت کند. به موجب […]

وکیل مهریه تا 110 سکه

وکیل مهریه تا 110 سکه:برطبق تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی از مهریه ارائه داده اند، مهریه عبارت است از: مال معینی که زوج به زوجه از راه های متعارف به هنگام انعقاد عقد نکاح میدهد و یا اینکه به نفع زوجه بر دمه زوج قرار میگیرد. نحوه پرداخت مهریه نام دیگر مهریه صداق میباشد.نحوه پرداخت […]

نمونه کارها