اعسار

اعسار در لغت به معنای عسرت و تنگدستی می باشد و در قالب حقوقی به دادخواستی گفته می‌شود که مدیون در دادگاه مطرح نموده و به استناد آن مدعی عدم توانایی مالی در پرداخت محکوم به و دیون مالی خود می شود لازم به ذکر است محاکم در صورت تایید و اثبات تنگدستی حکم پرداخت محکوم به به صورت اقساط را صادر می نمایند در غیر اینصورت ضمن رد خواسته محکوم علیه ،  ایسار اورا تایید می نمایند . (ایسار به معنی توانایی و دارایی فرد و تمکن ایشان می باشد)

در حقوق می توان این عدم توانایی مالی را در بخش عمده تقسیم نموده :

  • اعسار از پرداخت هزینه دادرسی (مطاب قانون آیین دادرسی مدنی)
  • اعسار از پرداخت محکوم به (مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی)

در هر دو مورد پذیرش این امر با دادگاه است و اثبات آن نیازمند رعایت شرایط شکلی و قانونی بوده و در مواردی عدم رعایت این شرایط ولو با وجود عسرت و دتنگدستی نیز ، این امر به اثبات نمی رسد .

مقالات متعددی در این خصوص نوشته شده که می توان به آن مراجعه نمود و بیشتر دعاوی مطروحه در خصوص اعسار از پرداخت مهریه است که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به مقاله وکیل اعسار از پرداخت مهریه مراجعه نمایید .

باید توجه داشت از شرایط ضروری تنظیم این دادخواست وجود استشهادیه مکتوب بوده که باید میزان بدهی و میزان درامد و اطلاعات شهود و همچنین منشا اطلاعات ایشان مشخص و دقیق بیان گردد .

نوشته‌ها

اعسار از پرداخت مبلغ بدهی

اعسار  چیست؟ اعسار از پرداخت یعنی حالتی‌ که فرد به‌واسطه نداشتن ویا کمبود سرمایه یا عدم دسترسی به مال، توانایی پرداخت هزینه دادرسی و یا بدهی خود را نداشته. وبه همین دلیل دعوا اعسار از پرداخت اقامه می نماید. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: در ابتدا اقامه هر دعوا خواهان باید مبلغی را به عنوان […]

وکیل غایب مفقود الاثر

وکیل غایب مفقود الاثر غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بنصب همدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد. مهمترین مسئله در این باره از نظر حقوقی تکلیف اموال ای است که از غایب مفقودالاثر برجا می ماند به همین دلیل قانون برای این مشکل پیش بینی هایی انجام داده […]

نکاتی درباره اختیارات و وظایف قیم

نکاتی در باره اختیارات و وظایف قیم قیم چه کسی است؟ قیم کسی است که در صورت نبودن ولی خاص (پدر،جد پدری ووصی)از سوی دادگاه برای سرپرستی و اداره امورمحجور منصوب می شود. محجورین: کسانی هستند که یکسری محدودیت جسمی و روحی دارند و همین جهت قانون گذار باید آنها را حمایت کند. به موجب […]

وکیل مهریه تا 110 سکه

وکیل مهریه تا 110 سکه:برطبق تعریفی که دکتر جعفری لنگرودی از مهریه ارائه داده اند، مهریه عبارت است از: مال معینی که زوج به زوجه از راه های متعارف به هنگام انعقاد عقد نکاح میدهد و یا اینکه به نفع زوجه بر دمه زوج قرار میگیرد. نحوه پرداخت مهریه نام دیگر مهریه صداق میباشد.نحوه پرداخت […]

وکیل اجرت المثل زن

وکیل اجرت المثل زن  : یکی از حقوقی که شرعا و قانونا برای زن در نظر گرفته شده است اجرت المثل کارهای زن در منزل شوهر می باشد. چنانچه مردی قصد طلاق همسر خود را داشته باشد باید ابتدا تمامی حقوق همسر خود را پرداخت کند در غیر اینصورت اجازه طلاق همسر را ندارد. طبق […]

نمونه کارها