اعطای وکالت

اعطای وکالت اقدامی است که موکل در جهت واگذاری انجام اموری به وکیل خود انجام می دهد و اصولاً اعطای وکالت با تنظیم قرار داد وکالت فی مابین طرفین صورت می گیرد در برخی موارد وکالت در ابتدا به شخصی عادی در دفترخانه اسناد رسمی اعطا شده و در ادامه وکیل اول جهت انجام امور مربوطه اختیارات اعطایی خود را به وکیل دیگری تفویض می نماید و البته در امور مربوط به دادگستری وکالت صرفا می بایست به وکیل دادگستری اعطا گردد و اشخاص عادی بدون پروانه وکالت دادگستری حق ورود به محاکم را نداشته و ندارند .

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج

در خصوص مشاوره حقوقی طلاق به درخواست زوج می توان اینطور بیان نمود با توجه به شرع مقدس طلاق در اختیار مرد بوده و حق آن مختص به زوج می باشد هر زمان می‌توانند از حق خود استفاده و از قید زوجیت خارج شود لیکن این امر بدین معنی نیست که زوجه هیچ حق و […]