اعلام رضایت

اعلام رضایت توافقی است که ممکن از در قالب عقد واقع شود و یا ایقا ، به عبارت دیگر یا رضایت توافق دو طرفه است و یا شخص ذیحق خود بدون هماهنگی با فرد مقصر اقدام به انجام آن می نماید .

رضایت در دو بخش حقوقی و کیفری قابل طرح خواهد بود رضایت حقوقی جبران خسارات را از گردن مقصر باز کرده و در مباحث کیفری انجام مجازات مجرم را منتفی میکند و یا باعث تخفیف آن می شود .

اصولا بعد از طرح شکایت علیه متهم موضوعیت پیدا میکند به این عنوان که شاکی قبل از تصمیم مرجع قضایی و بعد از ان رضایت شاکی خود را جلب و مراتب اعلام رضایت را به دادگاه ارائه میدهد .باید توجه داشت دریک مورد قانوگذار آنرا قبل از شکایت را پذیرفته و ان اعلام رضایت بیمار قبل از انجام روند درمانی توسط پزشک میباشد.

در مواردی با گسترش میزان خسارات وارده اشخاص میتوانند از رضایت اعطایی خود عدول نمایند که البته این امر بسیار دشوار بوده اما امکان پذیر می باشد .

نوشته‌ها

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری

اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری در شرایطی ممکن است ماده ای در قانون سازو کاری را جهت انجام برخی اقدامات پیش بینی نماید به عنوان مثال صدور اسناد ماده 147 اسناد رسمی و یا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و یا اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری . […]