افترا

 

جرم افترا هنگامی رخ می دهد که فردی بدون دانش و مدرک مورد نیاز، انجام عملی را به فرد دیگری نسبت دهد. در این صورت فردی که مورد افترا قرار گرفته، حق اعاده دعوی و شکایت از وی را دارد و در صورت مراجعه به مراجع قانونی میتواند به پیگیری این مورد بپردازد

نوشته‌ها

مجازات توهین وافترا

مجازات توهین و افترا: یکی دیگر از مواردی که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده و آن را قابل پیگیری برشمرده توهین وافترا میباشد. معنای توهین و افترا در مباحث حقوقی کمی متفاوت از معنای آن در عرف جامعه است. افترا بدین معناست که : در صورتی که شخصی صفتی را به دیگری نسبت بدهد […]