الزام به تمکین

الزام به تمکین در دعاوی خانوادگی کاربرد داشته ، و در دعاوی نفقه و هم چنین تجویز ازدواج مجدد اخذ حکم در این زمینه بسیار مهم است .

همانطور که می دانیم الزام به معنی مجبور کردن فردی است ، تمکین هم به معنی تبعیت و اطاعت کردن است پس می توان به صورت عامیانه اینطور بیان داشت مجبور کردن زوجه به تبعیت از مرد می باشد ، به این معنی که دادگاه خانم را مجبور به تبعیت از زوج می نماید .

باید توجه داشت این الزام به تمکین به معنی استفاده از قوای قهری و زور و اجبار نیست بلکه در صورت عدم تمکین صرفاً پرداخت نفقه از گردن مرد خارج شده و ایشان می تواند همسر دیگری اختیار نماید .

از سوی دیگر شکایت کیفری ترک انفاق نیز منوط به تمکین خانم از آقا است همانطور که میدانیم عدم پرداخت نفقه توسط مرد به همسرش مجازات حبس در پی دارد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره مشاوره حقوقی الزام به تمکین

در خصوص مشاوره حقوقی الزام به تمکین در ابتدا باید عبارت تمکین مورد تعریف قرار گیرد تمکین به معنی اطاعت کردن و تبعیت کردند مطرح می شود فلذا در روابط زوجین تمکین قابل تفکیک به تمکین خاص و تمکین عام می باشد . مشاوره حقوقی الزام به تمکین تمکین عام تمکین عام عبارت است از […]

نمونه کارها