امانی

امانی یه صفت نسبت به رابطه فرد با اموال است به عنوان مثال میگوییم شخص مال دیگری را به رسم امانت در اختیار دارد و آن مالی در بصورت امانی در اختیارش است .

وصف امانی بودن مال در برخی موضوعات بسیار مهم است به عنوان مثال در جرم خیانت در امانت شخصی که اموال را به رسم امانت در اختیار داشته و نسبت به آن اقدامات مالکانه را انجام میدهد مستحق مجازات است .

در مباحث حقوقی نیز این موضوعات مطرح میگردد که شخصی که تصرفاتش بصورت امانی است قولش مقدم است و اگر بگوید کوتاهی نکرده طرف مقابل باید دلیل بر کوتاهی او ارائه نماید این فرض در خصوص غاصب برعکس است و متصرف غیر قانونی به هر ترتیب موظف به جبران خسارات وارده به اموال می باشد .

نوشته‌ها

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]