اموال مسروقه

به اموالی اطلاق می شود که موضوع سرقت بوده در قانون مجازات در صورت وجود شرایط و میزان مشخصی از اموال ، سرقت حدی بوده و مشمول اجرای حد سرقت است .

بدیهی است در ضمن حکم مجازات ، دادگاه نسبت به اموال موضوع سرقت نیز تعیین تکلیف می نماید و سارق را محکوم به استرداد آن اموال به مالکین می نماید .

نوشته‌ها

نکاتی درباره سرقت

در خصوص مشاوره حقوقی سرقت می توان اینطور بیان نمود سرقت از جمله جرایمی است که هم در شرع مقدس و هم در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده درشرع مقدس مجازات سرقت با وجود شرایطی که ماده ی ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر نموده در مرتبه اول قطع انگشت دست […]