اموال مشاعی

به اموالی اطلاق می شود که شرکای دیگری در جز جز آن وجود داشته باشد و در واقع مال متعلق به یک فرد منحصر نباشد .

اموال مشاعی با اموال دیگر شرایط متفاوتی داشته به عنوان مثال هیچ یک از مالکین مشاعی حق تصرفات مالکانه نسبت به هیچ بخشی از مال را نداشته است .

بسیاری از دعاوی ممطروحه در دادگاه در خصوص اموال مشاعی بوده به عنوان مثال خلع ید از اموال مشاع و یا مطالبه اجرت المثل از اموال مشاعی نموده های بارز این اختلافات می باشد .

مطابق قانون در صورتی که ملکی دارای سابقه ثبتی و بصورت مشاعی بین شرکا باشد اداره ثبت نسبت به افراز آن اقدام می نماید و در صورت عدم وجود سابقه ثبتی افراز آن با دادگاه است .

بدیهی است افراز در نقطه مقابل مشاع است و به معنی جدا کردن سهم ها از یکدیگر می باشد .

نوشته‌ها

وکیل خلع ید متخصص و کاربلد

وکیل خلع ید : همانطور که میدانید (ید) کلمه ای عربی و معنای دست می باشد در اصطلاح ید به‌معنای تصرف و خلع ید نیز به معنای رفع تصرف و خارج کردن از حالت غصب است. وکیل خلع ید طبق ماده ۳۰۸ قانون مدنی غصب به معنای تسلط شخصی بر مال دیگری و به صورت […]

وکیل افراز

وکیل افراز افراز: در اصطلاح حقوقی افراز به معنای (جداسازی سهم مشاع هر شریک یا شرکای ملک مشاع از حالت اشاعه)یا (تقسیم مال غیر منقول مشاع نسبت به سهم هر یک از شرکا در صورت عدم توافق و تراضی یک یا چند نفر از آنها به تقسیم) بنابراین در افراز {وجود حالت اشاعه} شرط اساسی […]

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]

نکاتی درباره خلع ید

نکاتی درباره خلع ید : در جهت مشاوره حقوقی خلع ید ابتدا می بایست معنی عبارات به روشنی بیان شود همانطور که می دانیم ید در زبان عربی به معنای دست می باشد و در اصطلاح به معنای تسلط و تصرف است و از طرف دیگر خلع کردن به معنای عزل کردن ویا از شغل […]