اموال مشاعی

به اموالی اطلاق می شود که شرکای دیگری در جز جز آن وجود داشته باشد و در واقع مال متعلق به یک فرد منحصر نباشد .

اموال مشاعی با اموال دیگر شرایط متفاوتی داشته به عنوان مثال هیچ یک از مالکین مشاعی حق تصرفات مالکانه نسبت به هیچ بخشی از مال را نداشته است .

بسیاری از دعاوی ممطروحه در دادگاه در خصوص اموال مشاعی بوده به عنوان مثال خلع ید از اموال مشاع و یا مطالبه اجرت المثل از اموال مشاعی نموده های بارز این اختلافات می باشد .

مطابق قانون در صورتی که ملکی دارای سابقه ثبتی و بصورت مشاعی بین شرکا باشد اداره ثبت نسبت به افراز آن اقدام می نماید و در صورت عدم وجود سابقه ثبتی افراز آن با دادگاه است .

بدیهی است افراز در نقطه مقابل مشاع است و به معنی جدا کردن سهم ها از یکدیگر می باشد .

نوشته‌ها

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات

ابطال سند رسمی و ابطال سند رهنی به علت فضولی بودن معاملات دادنامه مقدمه در خصوص دعوی خواهان احمد …………… بطرفیت خواندگان 1-جعفر …2-نرگس ….هر دو با وکالت پ….. 3-بانک مسکن بخواسته 1-ابطال مبایعه نامه عادی 10 /7 /88 تنظیمی فیمابین خواندگان ردیف اول و دوم 2-ابطال سند رسمی ………تنظیمی در دفتر خانه اسناد رسمی […]

نکاتی درباره خلع ید

نکاتی درباره خلع ید : در جهت مشاوره حقوقی خلع ید ابتدا می بایست معنی عبارات به روشنی بیان شود همانطور که می دانیم ید در زبان عربی به معنای دست می باشد و در اصطلاح به معنای تسلط و تصرف است و از طرف دیگر خلع کردن به معنای عزل کردن ویا از شغل […]