اموال مصرف شدنی

 

برابر قانون اموال بر دو نوع تقسیم می شوند اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی و باید توجه داشت انتفاع از اموال مصرف شدنی در واقع از بین بردن مال است مانند انتفاع از خوراکی ها و یا نوشیدنی ها که با انتفاع از آن خود مال از بین می رود در این اموال اجاره منافع و هر گونه معامله نسبت به منفعت در حقیقت معامله نسبت به عین مال است مگر آنکه در مواردی که شرط شود عین مال با استفاده از بین نرود مانند استفاده از خوراکی ها برای عکس برداری و یا چیدن در پشت ویترین در این صورت با انتفاع از آن همچنان عین اموال باقی خواهد ماند.

نوشته‌ها

نکاتی درباره استرداد جهیزیه

نکاتی درباره استرداد جهیزیه در خصوص مشاوره حقوقی نکاتی درباره استرداد جهیزیه باید در ابتدا به این نکته مهم اشاره نمود که تهیه اسباب منزل بر عهده زوجه و یا خانواده ایشان نبوده . این سنتی است که ایرانیان در جهت مساعدت شروع زندگی زناشویی با این استدلال که خانواده های زوجین حمایت خود را […]