امین

 

امين در لغت به معناي امانتدار و کسي ست که مردم به علت درستکاري به او اعتماد مي کنند.ودر اصطلاح حقوق داراي دو معني است: يکي به معناي خاص و به کسي گفته مي شود که مال غير را بنفع مالک آن نگهداري مي کند. خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دريافت کند ويا مجانا امانت مال را به عهده بگيرد. يکي هم به معناي عام است و به کليه کساني که وضع يد آنان برمال ديگري قانوني و ناشي از عقود مذکور در قانون است اطلاق مي گردد.
منظور از امين هرکسي ست که مال ديگري را براي صاحب آن و به نفع او در تصرف دارد خواه در مقابل عمل خود دستمزدي دريافت کند يا مزدي نگيرد

نوشته‌ها

نکاتی درباره اختیارات و وظایف قیم

نکاتی در باره اختیارات و وظایف قیم قیم چه کسی است؟ قیم کسی است که در صورت نبودن ولی خاص (پدر،جد پدری ووصی)از سوی دادگاه برای سرپرستی و اداره امورمحجور منصوب می شود. محجورین: کسانی هستند که یکسری محدودیت جسمی و روحی دارند و همین جهت قانون گذار باید آنها را حمایت کند. به موجب […]

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]