انحصار وراثت

 

 

به مشخص کردن سهم افراد از دارایی های فرد متوفی توسط قانون انحصار وراثت گفته می شود
که در آن دارایی های فرد در صورت ذکر نشده بودن سهم هر فرد در وصیت نامه ی متوفی ، طبق تقسیم بندی قانونی به وراث تعلق میگیرد
وراث برای انجام فرآیند انحصار وراثت