انحصار وراثت

 

 

به مشخص کردن سهم افراد از دارایی های فرد متوفی توسط قانون انحصار وراثت گفته می شود
که در آن دارایی های فرد در صورت ذکر نشده بودن سهم هر فرد در وصیت نامه ی متوفی ، طبق تقسیم بندی قانونی به وراث تعلق میگیرد
وراث برای انجام فرآیند انحصار وراثت

نوشته‌ها

وکیل مالیات بر ارث

وکیل مالیات برارث مالیات برارث : به شاخه‌ای از مالیات‌های مستقیم گفته می‌شود که دولت به موجب قانون از افراد دریافت می کند. به این صورت که: هرگاه فردی فوت کند ورثه و بازماندگان آن باید نسبت به انحصار وراثت اقدام کنند تا وراث متوفی به صورت رسمی مشخص شوند . پس از دریافت انحصار […]