اهلیت

 

اهلیت به معنی توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق را اهلیت می نامند
اهلیت در لغت به معنای شایستگی و لیاقت برای امری است. از منظر حقوقی اهلیت یعنی شایستگی ای که قانون به یک نفر می دهد تا آن فرد بتواند صاحب یک حق شود و یا آن را اجرا کند .
به توانایی فرد برای دارا شدن حق ، اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق اهلیت استیفاء نامیده می شود.

نوشته‌ها

وکیل صدور حکم حجر

وکیل صدور حکم حجر حجر: کلمه حجردر لغت به معنای محرومیت شخص و ممنوعیت آن از انجام دادن برخی کارها و اعمال است. به بیان دیگر تمام افراد دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفا یعنی توانایی اجرای آن حق و استفاده از آن حق را نداشته […]

انواع تقسیم بندی حجر

انواع تقسیم بندی حجر ۱)حجر عام منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی در اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد،مثل حجر مجنون که حجر عام است؛ چراکه دیوانه در کلیه ی امور خود ممنوع التصرف است و به علت فقدان اراده، هیچگونه عمل حقوقی چه عقد باشد چه […]