بازپرس

 

به فردی که وظیفه ی رسیدگی به روند پرونده هشا و رسیدگی به اعمال دادسرا بر عهده ی اوست ، بازپرس گفته می شود
بازپرس رتبه ی سوم را در طبقه بندی رتبه های دادسراها داراست

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و […]