برائت

 

 

برائت به معنی پاک شدن از تهمت ، تبرئه شدن و خلاص شدن است. در حقوق نیز برائت به معنی این است که باید اصل را بر بی گناه بودن اشخاص بگذاریم
اصل برائت که به اصل بی گناهی مشهور است یکی از اصول معروف جهانی است

نوشته‌ها

رای دادگاه در خصوص پولشویی

رای دادگاه در خصوص پولشویی همانطور که در عنوان مشاوره این جرم بیان گردید پولشویی در عمل به مجموعه اقداماتی گفته می شود که مبالغ تحصیل شده از جرم را به نحوی از پیگیری قضایی خارج می نماید به عبارتی پولشویی عملکردی ماهرانه است که از طریق آن امکان ردیابی مبلغ بدست آمده از جرم […]