بیع

 

اصطلاح بیع به طور کلی به هرگونه فرایند خرید و فروش که میان چند شخص انجام شود گفته می شود

موضوع بیع در قانون به دلیل اهمیت و جایگاه بسیار مهمی که داراست، در موارد متعدد مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و تمامی شرایط و قواعد محتمل که احتمال رخداد آن در این موضوعات وجود دارد، طبق قانونگذار مقرر گردیده است