بی مبالاتی یکی از اقسام خطا است که نتیجه ان اعمال مجازات برای مرتکب ان است . بی مبالاتی در معنا نزدیک به بی احتیاطی است با این تفاوت که باید به صورت ترک فعل مرتکب باشد.یعنی هر فردی که به هر دلیلی از انجام ان فعل غافل بماند

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی

مشاوره حقوقی جرائم پزشکی : در برخی مواقع ممکن است پزشکان و متخصصان مرتکب اشتباه و خطای در رابطه با فعالیت درمانی و تشخیصی برای بیماران خود شوند،که در ا ین صورت در حوزه جرائم پزشکی قرار میگیرند. مشاوره حقوقی جرائم پزشکی مصادیق جرائم پزشکی عبارتند از :عدم پذیرش بیماران اورژانسی،ارائه داروهای مشابه به جای […]