تجاوز

 

به طور کلی به هرگونه دست درازی به حقوق ، اموال،اجناس افراد به طور غیرقانونی تجاوز گفته می شود
مفهوم تجاوز به علت گستردگی موضوع آن مفاهیم متعددی را دربرمی گیرد مانند تجاوز جنسی، تجاوز فرهنگی، تجاوز ملت ها و…
در کنگره حقوق بین الملل درباره ی مقررات وضع شده درباره ی موانع تجاوز کشور ها به دیگر ملت ها بیان گردیده
در بند 4 منشور سازمان ملل متّحد بیان شده : «كليه اعضا در روابط بين‏ المللى خود، از تهديد به زور يا استفاده از آن عليه تماميت ارضى و استقلال سياسى هر كشورى يا از هر روش ديگرى كه با مقاصد سازمان ملل متّحد مباينت داشته باشد، خوددارى خواهند نمود.»

 

نوشته‌ها