تحقق جرم

 

در دنیای حقوق طبق قانون و گفته ی قانونگذار هنگامی که فردی مرتکب عملی شود که قانونگذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات وضع نموده باشد، عمل جرم محقق شده است.

تحقق جرم منوط به انجام عمل مجرمانه توسط شخص است و تا زمانی که مرتکب عملی نشود، جرم تحقق پیدا نکرده است.

نوشته‌ها

نکاتی درباره انواع تهدید

در خصوص مشاوره حقوقی تهدید می‌توان اینطور بیان کرد که این جرم در مواردی بسیار شبیه به جرم توهین می باشد لیکن در مواردی نیز ‌باجرم توهین تفاوت‌های اساسی دارد در ابتدا معنی عبارت تهدید بیان می شود با این توضیح که تهدید ممکن است به شکل گفتار و نوشتار و یا انجام عملی محقق […]