تخریب

 

جرم تخریب به طور کلی به ایجاد صدمه عمدی توسط فرد بر شی ء یا ملک و یا اموال فرد دیگری اطلاق می شود و مانند دیگر جرایم توسط قانونگذار برای آن مجازات مقرر گردیده و دارای شرایط و حالات مختلفی میباشد

جرم تخریب از تخلفات عمدی ناشی از رفتار مجرمانه و انجام اعمال فیزیکی و صدمه رساندن به اموال غیر می باشد.

نوشته‌ها

قلع و قمع مستحدثات

قلع و قمع مستحدثات: دعوای قلع و قمع مستحدثات یکی از شایعترین دعاوی  است که در تکمیل دعاوی ای همچون رفع تصرف و خلع ید اقامه می‌شود اما به این دعاوی وابسته نیست و به تنهایی نیز می تواند مطرح شود . قلع و قمع در عرف جامعه به معنای تخریب است و لازم به […]

تخفیف مجازات تخریب

تخفیف مجازات تخریب : تخریب به معنای از بین بردن و بلا استفاده کردن یک مال است طبق قانون منسوخ قبلی شخصی که به طور عمد هواپیما ، کشتی ، کارخانه و انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا جنگل و یا زمین های زراعی و…. که متعلق به شخصی دیگر است را […]