تدلیس

 

تدلیس به طور کلی به معنی فریب دادن و مبهم نمودن مضوع مدنظر است. در دنیای حقوق تدلیس عبارتست از عملیاتی که باعث فریب یکی از طرفین قرارداد شود.

در زبان عامه تدلیس به پوشاندن عیب و ایرادات موضوع مدنظر برای فریب دادن فرد خواستار موضوع گفته می شود.

با توجه به قوانین بیان شده درمورد این موضوع، فرد مالک موظف است عین مال معینی که اوصاف و شرایطش بیان گشته را به مالک جدید آن تحویل نماید و  در صورت عدم انجام این عمل ، متخلف جرم گشته و دچار مجازات می شود.

نوشته‌ها

وکیل فسخ نکاح

وکیل فسخ نکاح : فسخ نکاح مانند طلاق نیست، در طلاق نیاز به گرفتن گواهی عدم امکان سازش است و بوسیله ی وکیل  فسخ نکاح مراحل آن بسیار سریع و آسان خواهد بود.ولی  فسخ نکاح به اقدامات به خصوصی نیاز ندارد با اعمال حق فسخ نکاح می توان به زندگی مشترک پایان داد و مانند […]