ترک انفاق

 

در جامعه ی ایران یکسری از حقوق تنها معطوف به زنان می باشد که یکی از این قوانین، حق نفقه است.

طب قانون ایران زوج موظف است که تحت هر شرایطی تا پایان زندگی مشترک به زوجه نفقه ی زندگی پرداخت کند و در صورت عدم انجام این عمل،مورد مجازات قرار می گیرد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی نفقه

در خصوص مشاوره حقوقی نفقه می بایست در ابتدا تعریف عبارت نفقه را مطابق قانون بیان نمود ، ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی نفقه را شامل تمام نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن مانند خوراک ، پوشاک ، مسکن ، اسباب منزل و هزینه های مربوط به امور شخصی و بهداشتی ودرمانی زوجه که بر […]