تزویر

 

تزویر به طور کلی به معنای دروغگویی و فریبکاری بوده و در تمامی جوامع به عنوان رفتاری ناشایست و زشت تلقی گشته و قانونگذاران نیز در زمینه ی حقوقی برای آن قوانینی وضع کرده اند و در صورتی که تزویر طرفی از مدعیان در دعاوی حقوقی ثابت شود، فرد مجرم شناخته شده و مورد عقوبت قرار میگیرد.

نوشته‌ها

مشاوره حقوقی جعل

در خصوص مشاوره حقوقی جعل باید گفت اساساً جرم جعل به دو صورت جعل مادی و جعل معنوی یا همان جعل مفادی قابل تقسیم است مطابق قانون جعل و تزویر برابر یکدیگر و تحت یک عنوان مجرمانه به کار رفته است جعل با افعالی از قبیل اضافه کردن ، از بین بردن، پاک کردن و […]