تست اعتیاد

 

در جوامع انسانی امروزه اعتیاد یکی ازبحران های قابل تامل به حساب می آید که همواره تعداد زیادی از افراد را درگیر می کند.

آزمایش های مورد نیاز برای تشخیص اعتیاد در افراد قادر هستند مقدار و حضور ماده مصرف شده ی غیر طبیعی در بدن را نشان دهند.

در واقع هدف اصلی افراد برای انجام آزمایشات اعتیاد پیشروی در روند بهبود افراد و رسیدگی بیشتر برزمایش را ای بهبود یابی فرد می باشد و تنها در صورتی که فرد رضایت خود را مبنی بر انجام آن اعلام نموده باشد میتوان این آزمایش را انجام داد.

نوشته‌ها

وکیل مواد مخدر

این عبارت به کلیه موادی اطلاق می شود که ممکن است در آزمایشگاه شیمیایی و یا در طبیعت ساخته و شود و درافراد مصرف کننده سرخوشی و لذتی به وجود آورد که به مرور زمان کنار گذاردن آن برای افراد سخت و دردناک باشد و به اصطلاح فرد را معتاد به خود نمایند . دسته […]