تصرف اموال

 

به مالک شدن غیرقانونی افراد بر اموال و دارایی های فرد دیگر تصرف اموال گفته شده و از جرایم شایع در جریانات مالی حقوقی به شمار می رود.

این تصرفات می تواند یا به صورت قانونی و با حکم قانون انجام و یا به صورت غیرقانونی و به دست افراد صورت گیرد که در صورت مشخص شدن این موضوع ، فرد مجرم شناخته شده و مورد مجازات قرار میگیرد.

نوشته‌ها

تصرف عدوانی

دعوای تصرف : اگر خواهان به اعتبار تصرفات سابق بر حق موضوع و منشا دعوا و ادعای علیه خوانده دایر بر استفاده عملی و مادی و یا تحت اختیار داشتن شی یا حق مورد ادعا را نماید دعوا دعوای تصرف است. در این راستا مقنن به متصرف سابق مال غیر منقول که مال او به […]