تصاحب

 

تصاحب در لغت به معنای مالک شدن و از نظر حقوقی به معنای تملک داشتن شخصی برمالی است که میتواند درآن تصرف کند  تصاحب به منظور صاحب شدن ودر اختیارقرار دادن مالی نیز میشود

نوشته‌ها

نکاتی درباره خیانت در امانت

در خصوص مشاوره حقوقی خیانت در امانت می بایست اینطور بیان گردد خیانت در امانت در دو فرض قابل طرح می باشد نخست آن که از سفید امضای شخص سوء استفاده شود دوم آن که از اموال و یا اوراقی که در اختیار شخص امانت گیر است به نحو تصرف تصاحب استعمال تلف و مفقودی […]